Sobni yoo irra deddeebi’ee himame dhugaa fakkaata, Basaastonni Bilxiginnaa !!

Sobni yoo irra deddeebi’ee himame dhugaa fakkaata, Basaastonni Bilxiginnaa Suuraa Professor Ezekiel Gebissa Photoshop gootee oliif gadi oofaa jirti, asiin duras Suuraa Dr Henok G. Gabisa Photoshop gootee #OBN irratti kijiba baratte oofaa turte.
Bilxiginnaa hundeeffama isii irraa kaatee, fakkeessituu, Sobduu, abbaa garaa, gantuu, wanti hundi isii soba irratti kan hundaayeedha.
 
Gurbattiin Mame jedhamtu tun ammoo barumsa kutaa lamatti addaan kuttee umrii isii guutuu Sudanitti kan fixxe, namni barreeffama sarara lamaa barreessuu hin dandeenye barreeffama namaa Facebook irraa Copy kan gootu, ykn namaan naaf barreessaa jettee kan kadhattu, barreeffama inni karaa inbox akka inni ani barreessuuf ana mataa koo kadhachaa ture yoo barbaachise Comment jala isiniif kaaha.
 
Maammeen Sudan irraa gara Cairo dhuftee Facebookiin amantaa fi ganda namaa arrabsuun beekkamti, Bilxiginnaa faana eega biyyatti galees hojii basaastummaa hojjachaa turte, waan kolfaa Bilxiginnaan Iskindir waan sodaatteef tarii isas nurraa qaba jechuun Waraqaa ragaa Kenniteef .
Oromoon yeroo sanitti Iskindir wajjiin rakkoo waan qabuuf, sababni ammoo Oromummaa diina godhatee ka’uu isaatiif, ammas achuma Finfinnee keessaa Fiinxaleeyyii gurmeessuun Bilxiginnaas hafuura itti kute .
 
ani akka dhuunfaatti waan gurbaan kun godhu takkaa qoosaa bira dabarsee laalee hin beeku, Oromoon hedduunis Iskindir haa waan dandahuun dura dhaabbatuu jedheetuma laalaa ture.
asuma jidduutti Bilxiginnaan Hoggantoota #KFO fi #ABO hiitee, #ABO irraa waraqaa filannoo mulqitee Maammeef ammoo Waraqaa Paartii kennite .
 
Hoggantoota ija qabdu hidhanii Maammee faa waliin akka paartiitti mari’atan .
Gurbattiin amma kunoo erga ifa baatee hojiin isaas irratti beekkamee ol bahee Bilxigee isaa deeggaraa jira.
 
San biras darbee Suuraa Photoshop namni godhe barreeffama wajjiin maxxansee jira.
Bilxiginnaan namoonni isaa akka hayyuutti ofitti guuranii deemaniin warra akka saree waa jala buusa

Dubbiin akka utaalaa dhufanii miti galatu nama dhiba!!.