Akka qorannaan addeessutti, eega smartphone (mobayilli ammayyaa)

Akka qorannaan addeessutti, eega smartphone (mobayilli ammayyaa) dhufee bara 1997 as rakkoon ijaa dhibbeentaa 35 (35%) dabalee jira

Akka qorannaan addeessutti, eega smartphone (mobayilli ammayyaa)
Akka qorannaan addeessutti, eega smartphone (mobayilli ammayyaa)

Akka qorannaan addeessutti, eega smartphone (mobayilli ammayyaa) dhufee bara 1997 as rakkoon ijaa dhibbeentaa 35 (35%) dabalee jira. 2033’tti ammoo dhibbeentaa 50 akka tahus tilmaamaniiru. Keessumaayuu rakkoon ijji fagootti waa arguu sababa yeroo dheeraa mobaayila ilaalluuf jecha haalaan dabalee jira. Kana jechuun iskiriina mobaayilaa yeroo dheeraaf ilaaluun ijaaf gaarii miti.
Namoonni hedduun 30cm fuula isaaniirraa fageessanii kan laalan yoo ta’u, hagoon ammoo 18cm fuula isaaniirra fageessanii ilaalu. Gaazexaa ykn kitaaba yeroo dubbisan garuu, 40cm ofirraa fageessanii dubbisu.
Maddi: Gaazexaa Daily Mail