SIYAASNI MAQA-BALLEESSII OROMOO KEESSAA BADUU QABA!

SIYAASNI MAQA-BALLEESSII OROMOO KEESSAA BADUU QABA!

#Dubbii_Gubaa

Eda galgala gartuun ODP bakka lamatti wal qooduun wal loluu isaanii dubbiin keessoo bahe ibseera. Innis hooggantoota ABO Gullallee jiran hidhuu kan jedhu ture. Addatti Jaal Daawud Ibsaa ajjeefna jechuun gartuun Taayyee Danda’aa yeroo ibsan gartuun kaanimmoo hooggantoota ABO hidhuu fi ajjeessuun waan argannu hin qabnu jechuun walitti falmaa turan. Kanarraa ka’uun Taayyeen “nu keessaa Shaneen caasaa qabdi. Walirraa eegalla jechuun marii sana dhiitee bahee jira”


Namni durii #Alaamayyoo Summii nyaachise Abbaa duulaafiJundiin jedhama inni amma immoo Obbo #Lammaa_Magarsaa wajjiraa isaanitti kana Summii nyaachise eenyunni isheen beektuu laata?


SIYAASNI MAQA-BALLEESSII OROMOO KEESSAA BADUU QABA! 
Gaafa jarri dhufte faarsanii nutti mootummaa keessatti ijaare.
Nutu woraana Woyyaanee keessatti ijaare. Miseensota teenna turan jedhan.
Gaafa inni woraana guuratee Eertiraa seene Wolaloo dhawaniifii;

“Yo dhalchan goota dhalchuu
goota akka Kamaal Galchuu”
jedhanii faarsan.
Hogganaa woraana ABO tolchanii muudan;
Gaafa inni isaaniin wol dhabe, Woyyaanetti nutta erge jedhan.
Kun hin baabsu!
Ilmi namaa martuu ni dogoggora. Dogoggora yo qabaate kan dhugaa himuu woyya malee maqaa-wal xureessuun dhaabbachuu qaba. Oromoon siyaasa hamii fi sobaan maqaa wol-xureessuu keessaa bayou qaba.

Nagessa Oddo Dube 


 

Logic: Jaal Dawud vs G.Kamaal 

✍️Muudamuu General Kamaal #ABO’n #Dawud hogganamu hadheeffatee morma. Sababi ammoo, woldhaba bule kan dirree qabsooti.
Aka Jaal Dawud fa’a jettuti yo te’e, G. Kamaal #Woyyanetti isaan diiguudhaaf te’e jedhee erge. Bu’uuruma dubbii tanaatiin, woldhabanii addaan bayan.

Nageenni bu’ee biyyi foorfannaan, #Mootummaan paartiilee maraa yaamee gara biyyaa rare. Akkuma paartii kamiituu ABO’n (Jaal Dawud hogganu) fi #ATWOdhaabbilee siyaasaatiin wol-ta’anii irree jabeeffachuuf marii jal-qaban; Hayyuu Duree ATWO G.Kamaal milkaayee #ODP wolii gale; #Muudame! {Baalaagaaraa=masaanuu kenna akkamiin hogganaa bulchiinsaa fi nageyaa Oromiyaa gootanii muudduu?} jechuun, Dawud fa’a komatte; nageennis deebi’ee booraye.

Dubbiin asi jirti!

1. Jaal Dawud fa’a Mootummaa Federal mo Mootumma naannotti yaame?
1-1. Yo #Federal te’e:
#ODP’n abbaa fedhe haa #shuumuu hajaa naannoo Oromiyaa keessa galuun maaliif barbaachise?
1.2. Yo #Naannoo te’e:
#OPDO’n paartii morkattoota woliin tokkoomuus ta’ee woliin hojjachuu hin qabu ykn, G. Kamaal hin shuumamin wonni jedhaaa woyi wolii galtee teessan keessa jirtii?
3. G. Kamaal ABO (Dawud Hogganamuun) wol-dhaba waan qabuuf muudamuun isaa “dogongora” haa jennu, Jaallewwan akka: #Leencoo_Lataa#Leencoo_Baatii (Dr), #G_Hayiluu_Gonfaa#Galaasaa_Dilboo#Mararaa_Guddinaa (Prof.)
#Beqele_Garbaa#Jawar_Mohammed…fkkf
Wolii galtee qabuu laati?
Deebiin, Yes! Wolii galu yo te’e, maarree maaliif, G. Kamaaliinis wolii hin galle?
No! Wolii hin galanu yo ta’e, duranaaf gaafa Jaallewwan armaan oli sadarkaa naannoos ta’ee Federalatti muudamnaan nageenni boora’uun isaa waan hin oolle jechuu dha.
4. G. Kamaal mootumma Ethiopia’tti 🇪🇹 ABO diiguuf Eritrea 🇪🇷 erginaan woldhaban haa jennu!
Maarree, akkamiin mootumma’aan/ኢህአደግ wolii galanii #ATWO’n woldadhaban? Nama woggaa 27 guutuu wol-lolaa bayaniin araaramanii Nama isaan woliin ta’ee diinaan lolaa ture woliin nagaa buusuun maaf akkana ulfaate?
5. Federal akkuma jirutti te’ee, Sadarkaa naannoo Oromiyaatti biiroo gurguddoo gara 30 jiran keessaa bulchiinsaa fi nageenni G. Kamaal itti shuumameen isa tokko. Maarree, Jaal Dawud fa’aa carraa 29 guutuu adoo qabanuu tokkocha kana qoxxisanii balaa buusuun maaf barbaachise?
6. “G.Kamaalittuu Police 🚔 Oromiyaa #WBO’tti duulchisa jira” jettan,
#Agaazii#Federal_police 👮‍♀️ fi Raayyaa ittisa biyyaa ho eentu isinta duulchisaa jira?
➡️Agaaziinis namaan ajajamti!
➡️Federal polisiilleen ajajaa qabdi!
➡️Raayyaan Ittisaas, waan ifiin lafaa ka’ee duuluu natti hin fakkaatu!
✍️Garuu, tasumalle nami maqaa isaanii irra bayu hin jiru.

✍️General Kamaal dhokatee arraba isinta baase mo nukrelaan isin doorsisee?

Badhasa Hailu