Siyaasa Itoophiyaa: Lidatuu Ayyaaloo siyaasaa akka dhaaban himan

Siyaasa Itoophiyaa: Lidatuu Ayyaaloo siyaasaa akka dhaaban himan

Namni siyaasaa gameessi Obboo Lidatuu Ayyaaleew guyyaa Jimaata to’annoo jala oolaniiru.
Obbo Lidatuun to’annoo jala kan oolaniif Ajjeechaa Art. Haaccaaluu Hundeessaa hordofee ‘‘Bishooftuu keessatti hookkara uumame qindeessiteetta, maallaqaaniis deeggarteetta” himata jedhuuni. Obbo Lidatuun bara 2018, ji’a Hagayyaa keessa Siyaasa keessatti hirmaachuu dhaabuuf murteessanii turan. Maaltu murtee jijjiiran sana akka murteessan isaan dirqisiisee ture? Hireen siyaasa Itoophiyaa keessatti qabaachaa turanoo maal fakkaata?

Dursaan Paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa duraanii obbo Lidatuu Ayyaaloo yeroodhaaf hojii siyaasaa kamiyyuu keessatti akka hin hirmaanne hime.

(bbcafaanoromoo)—Konfiransii Maqaleetti qophaa’erratti affeeramee erga deemee namoota garaagararraa dorsisni akka isa mudataa ture himeera.

Konfiransicha irratti yaada akkami akkan kennellee namoota hin dhageeffannetu si ajjeesnaa, qabeenya kee gubna jechuun na dorsisan jechuun BBCtti himeera.

Kunis namoota ilaalcha sanyummaan qabamaniifi jijjiirama dhufaa jirurrattis hin amannetu gochaa kana raawwata jedhan.

Hanga haalichi tasgabbaa’uttis yeroodhaaf paartii siyaasaas waan hin qabneef siyaasa kamirraayyuu of qusachuun qaba jedhan.

Kana malees duulli maqaa balleessii narratti gaggeeffamaa tureera jedhan.

Tahus soda qofaan siyaasa keessa bahuuf osoo hin taane, amma qofaakoo akka nama dhuunfaatti socho’uus waan hin barbaannefi siyaasa keessaa yeroodhaaf bahuuf kanan murteesse jedhan.

Obbo Lidatuun ani bu’aa mataakoof jecha siyaasaan ala jiraachuu waan hin dandeenyeef, yeroo murtaa’e booda nan deebi’a jedhan.

Paartiin isaanii maaliif diigame?

Boordiin filannoo karaa seeraan alaan paartii keenya diigera kanaafis ragaa guutuu qabna jedhan. Jalqaba miseensota paartichaa facaasuun akka diigamnu yaalamaa ture jedhan.

Dabalataan paartii keenya yeroo shaniif diiguuf yaalamaa turus, kallattii garaagaraan akka hin milkoofne gochaa tureera jedhan. Haa tahu malee amma erga diigamee waggaa fi ji’a saddet taheera jedhan.

Mootummaan garuu dhimmicha qoratee tarkaanfii akka irratti fudhatu ni barbaanna jedhan.

Kana booda garuu boordiin filannoo nu diige yoo diigamee bifa haaraan ijaarame, akka paartii tokkotti hundaa’uun beekamtii seeraa fudhannee hojitti deebina jedhan.

Hanga kun tahutti garuu paartii hundeessuun nu hin barbaachisu jedhan.

Haala siyaasa biyya keessaa ammaa ilaalchisees, ”Nuyi masaraa mootummaa galuu baannus, ajandaan siyaasaa keenya galeera,” jedhan.

Jijjiramichis qabsoo nuyi gaggeessaa turreen akka dhufe amanna jedhan obbo Lidatuun.

Mootummaan jalqaba ajandaa dhimma dinagdee irratti qabannee qabsaa’aa turre fudhatan amma immoo ajandaa siyaasaa keenya fudhatanii hojiirra oolchaa jirra jedhan.

Kanaafis nuyi gammachuu qabna ni deeggarras jedhan.

Ammas garuu deeggartootni Dr Abiy tokko tokko ilaalcha fiixeetti bahe qabachuun jijjiramicha gufachiisaa jiru jedhe.