Sisaay Fidaa: Gaazexeessaan OBN magaalaa Dambidoollootti ajjeefame

Sisaay Fidaa: Gaazexeessaan OBN magaalaa Dambidoollootti ajjeefame

Gazexeessaafi qindeessaa Oromiyaa Biroodkasting Neetwoork (OBN) damee Godina Qeellam Wallaggaa, Sisaay Fidaa Dilbata galgala balbala mana jireenyaa isaa irratti rasaasaan ajjeefamuun himame.

Kantiibaan magaala Dambidoolloo Obbo Tolasaa Kumsaa BBC’tti akka himanitti, ajjeechaan kun qaamolee hidhataniifi Abbaa Torbee jedhamaniin raawwatame jedhan.

Haaluma walfakkaatunis dhaabbanni OBN qajeelcha poolisii godina Qeellam Wallaggaatti itti anaa daarekteera nageenya naannoo mirkanneessa Inispekteer Ahmad Yasiin waabefachuun ajjeechaa gaazexeessaa kanaa mirkaneesseera.

Obbo Tolasaan, ajjeechaaa isaan walqabatee hanga ammaa namni to’atame jiraachuu baatus hordoffiin taasifamaa jiraachuu eeran.

Magaalaa Dambidoollootti haleellaan namoota dhuunfaa irratti qiyyaafate qaama Abbaa Torbee jedhamuun karaa dhokataa ta’een lubbuu namootaa galaafachaa akka jirus himan.

Gaazexeessaa Sisaay Fidaa haleellaan kun irratti raawwatamuun dura dhimma hawaasummaa irraa hirmaatee gara mana isaatti galaa akka tures himan.

Miiltoo hojii gaazexeessaa Sisaayiifi maqaansaa akka hineeramne kan gaafate, godinichatti hojii miidiyaa hojjechuuf yaaddoon nageenyaa cimaan namoota miidiyaa irra akka jiru BBC’tti himeera.

“Nuti hojiidhuma keenya hojjechuu malee quba hin qabnu ture. Garuu doorsisniifi akeekkachiisni yeroo adda addaatti namoota miidiyaatti kennama.

Qaama hin beekamneen karaa bilbilaafi miidiyaa hawaasummaa akeekkachisni namatti kennama,” jedha waahilli hojiisaa kun.

Akeekkachisnii fi haleellaan namootarra gahu eenyuun akka ta’e waan hin beekamneef jecha isa dabalatee ammayyuu yaaddoon nageenyaa akka qabans himeera.

Gaazexeessaa Sisaay Fidaa ogummaa gaazexeessummaatiin waggoota dheeraaf OBN keessa hojjechaa kan ture yoo ta’u, abbaa ijoollee afuriitis.

Magaalaa Dambidoollootti ajjeechaan namoota dhuunfaa irratti xiyyeeffate yeroo yeroodhaan kan raawwatamu yoo ta’u, yeroo hedduu ajjeechaa kanneeniif qaamolee nageenya mootummaa fi qaamolee hidhatan gidduutti itti gaafatamummaa kan fudhatu hin mul’atu.

BBC News Afaan Oromoo