Sirreeffamtoonni seeraa 89 mana hidhaa Gaambellaa

Sirreeffamtoonni seeraa 89 mana hidhaa Gaambellaa keessaa miliqan

GAMBELLA COMMUNITY DEVELOPMENT OF CANADA

(bbcafaanoromoo)—Guyyaa kaleessaa ganama naannoo sa’aatii 4:30’tti sirreeffamtoonni seeraa 89 mana amala sirreessaa Gaambellaa keessaa miliqani badu hogganaan pires sekiratarii naannichaa Obbo Udol Loguwaa BBC’tti himan.

Obbo Udol Loguwaa akka jedhanitti bishaan dhugaatii dura argachuun qaba falmii jedhun sirreeffamtoota seeraa lama gidduu waldhabdeen dhalate.

Kanas furufis eegdonni jaha gidduu seenanis sirreeffamtoonni seeraa poolisii reebuun karaa balbala guddaa baduu isaanii himaniiru.

”Falmii lamaan isaanii gidduu ture furuuf gidduu yeroo seennu dhagaadhaan nu reebani miliqan,” jechuun poolisoonni Obbo Udolitti himan.

Odeeffannon isaan dhaqqabe kana ta’us miliquuf dursanii qophiin taasifamuusaa mootummaan shakkii akka qabu dubbatu.

”Lafa hanqinni bishaan hin jirretti ka’umsa waldhabdee ta’un isaa fudhatama hin qabu,” jechuun himu qondaalli kuni.

Mana amala sirreessaa Gaambeellaa keessa sirreeffamtoonni seeraa 316 jiru. Haa ta’u malee, guyyaa kaleessaa dabareedhaan kan hojjetan eegdonni 14 osoo jiraachuu qabani jaha qofa akka ramadaman beekameera.

Kanneen hafan saddeet sirreeffamtoota seeraa gara mana murtii geessuu dhaquu isaanii akka odeeffatan nutti himaniiru.

Kanneen miliqan kunneen ajeechaafi wanjala garaa garaan kan itti murtaa’e akka tahan himuun hidhamtoota siyaasaa akka hin taane dubbataniiru.

Kanneen miliqan keessaa hanga yoonaa kan qabame hin jiru. Garuu, hordoffiin akka taasifamaa jiru eeraniiru.

Yeroon kuni ho’aa waan ta’ef hidhamtoonni kutaa isaanii keessaa bahun bakkeewwan biraa dallaa mana hidhaa keessa jiranitti turun waan baratamedha.