[DhRTVO 12 10 2009] Sirna Jila Gadaa Tulaamaa Odaa Nabeetti adeemsifama jiru.

[DhRTVO 12 10 2009] Sirna Jila Gadaa Tulaamaa Odaa Nabeetti adeemsifama jiru.

TVO: Waa’ee Qubee irratti marii hogganaa BBO Margaa Fayyisaa waliin marii godhaa jiru


Mootummaan Wayyaanee yeroodhaa gara gara yerootti ajandaa garaagaraa kan ittiin dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuufi umrii bittaa gabrummaa isaa ittiin dheeraffatu baafachaa akkuma tureefi ammas ittijiru tartiiba Qubee Afaan Oromoo geeddaruudhaan ilmaan Oromoo irratti gaaga’ama gaggeessuuf karoorfachuun ifaadha. Ummatni Oromoo mootummaa wayyaanee irraa waan gaarii gonkuma eegee hinbeeku, ammas kan irraa hin eegne tahuu durumaanis nibeeka. Mootummaan wayyaanee ajandaa dhiiga ilmaan Oromoo ittin dhangalaasuufi gaaga’ama nageenya ummataa ittiin fidu qofa baafata. Kunimmoo sirna gabrummaa ummata Oromoo irratti dheeressuufi gocha duguuginsa sanyiif ummata Oromoo saaxilaa jira.

Yeroo ummatni Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa isaatiif wayyaanee hudhee qabee jirutti mootummaan wayyaanee jijjiirraa tartiiba Qubee Afaan Oromoo akka ajandaatti gadi baasuun lubbuu ilmaan Oromoo ittiin gaaga’uufi qalbii ummataa gara dhimma kanaatti deebisuuf qofaadha. Qubee Afaan Oromoo Goototni Oromoo dhiigaafi lafeedhaan dhaloota dhaalchisan mootummaa garboonfataan geeddaruuf mirga hinqabu. Ergamtootni wayyaanee kanneen akka Dr.Tolamaaramiifi fakkaattotni isaa tartiiba Qubee Afaan Oromoo maallaqaan geeddaruu keessatti qooda fudhatan ittigaafatama seeraafi seenaa jalaa hinba’an. Qubee Afaan Oromoo kan jalqabsiise Wayyaanee miti. OPDOs miti. Abbaa qaba. Har’ammoo abbaan ummata Oromooti. Kanaafuu, Qubee Afaan Oromoo dhiigaafi lafee Gootota ilmaan Oromootiin dhufe kan tikfachuu dandahu ummata Oromoo qofaadha. Jijjiiramni kamuu fedhii ummata Oromootin alatti tahuu hindanda’u. Mootummaan wayyaanees dhahannaa onnee ummata Oromoo ittiin ilaaluufi lubbuu ilmaan

Oromoo ittin gaaga’uuf akka tahe ifaadha. Mootummaan wayyaanee kaleessa ajandaa gara biraan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa tureefi har’as ittijiru, borummoo ajandaa gara biraa baasuun gaaga’ama kanaa oliitif akka nu saaxilu ifaadha. Kanaafuu, ummatni Oromoo qoqqooddaa lafaafi amantaa malee Oromummaa isaan waliif birmatee mootummaa kanatti xumura godhuu qofatu furmaata. Kaleessa ajjeefamaa turre. Har’as ajjeefamaa jirra. Borus ajjeefamuuf jirra. Bara baraan ajjeefamuurra FXG walitti fufinsaan gaggeeffamaa jiru daran jabeessanii mootummaa wayyaanee hundeen buqqisuu qofatuu furmaata. Dhimmi Qubee Afaan Oromoo dhimma eenyummaa Oromooti. Kanaafuu, haaluma kana bu’uura godhachuudhaan Gamtaan Barattoota Oromoo ummata Oromoo maraaf waamicha eenyummaa bifa armaan gadiin dhiyeesseera.

1.Barattootni Oromoo Dhalootni Qubee, Qubee Afaan Oromoo dhiigaafi lafee Gootota ilmaan Oromootiin dhufeefi ummatni Oromoo kiyya jedhee ittiin gargaaramaa jiru, Mootummaan Wayyaaneefi OPDOn waliigaluudhaan fedhii ummata Oromoo malee geeddaran iddoo duraatti deebisuuf mormii walirraa hincitne akka gaggeessinuuf Gamtaan Barattoota Oromoo waamicha nidabarsa.
2. Qonnaan Bultootnifi Daldaltootni Oromoo Qubee Afaan Oromoo, kan ittiin barattaniifi ilmaan keessan ittiin barsiifachaa turtan, Mootummaan Wayyaaneefi OPDOn marii ummata bal’aa malee tartiiba Qubee Afaan Oromoo geeddaruudhaan ilmaan keessan burjaajessaa kan jiran ta’uu hubattanii shira diina eenyummaa keenyarratti aggaamame kana hundeen dhabamsiisuuf FXG walitti fufinsaan adeemsifamaa jiru daran jabeessuun Mootummaa Wayyaaneetti xumura haagoonu jechuun Gamtaan Barattoota Oromoo waamicha eenyummaa isiniif dabarsee jira.

3. Hojjattootni Oromoo Qubee Afaan Oromoo kaleessa ittiin barataa ture, kan dhiigaafi lafeen argame ergsmtootni Wayyaaneefi Wayyaaneen fedhii ummata bal’aa malee geeddaruudhaan ilmaan keessan akka ittiin hinbaranne godhuun seenaa darbe awwaaluuf yommuu tattaafatan kanatti, duula Afaan Oromoo quucarsuu fi dhaloota burjaajessuuf mootummaan wayyaanee gaggeessaa jiru hundeen dhabamsiisuuf qabsoo ummatni Oromoo taasisu cinaa yoomiyyuu caalaa yeroon itti dhaabbattan amma jechuun Gamtaan Barattoota Oromoo waamicha isiniif dhiyeessa.

4. Waldaaleen amantaa, waldaaleefi dhaabbileen walabaa kanneen ummata Oromoo tajaajiluuf dhaabbattaniifi Afaan Oromoon tajaajilaa jirtan, duulli Afaanifi eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf Mootummaa Wayyaaneetiin raawwatamaa jiru kuni isinis waan ilaallatuuf kallattii dandeessan maraan Mootummaa Wayyaanee irratti dhiibbaa barbaachisu akka gootan Gamtaan Barattoota Oromoo dhaamsa isiniif dabarsee jira.

5. Jaarmiyaaleen Siyaasaa Oromoo, Qeerroo Bilisummaa Oromoo dabalatee Qubee Afaan Oromoo dhiigaafi lafee goota Oromootiin dhufe kan dhaloota ittiin barsiisuufi Afaanifi eenyummaa Oromoo ittiin guddisuu fi Bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf qabsoo godhaa jirtan, akkasumas, afaan hojii Jaarmiyaa taasisuun kan ittiin gargaaramaa jirtan, shira diinni eenyummaa Oromoo dhabamsiisuufi seenaa Gootota Oromoo xiqqeessuuf xaxaa jiru kana hundeen dhabamsiisuuf gargaagaramummaa ilaalchaa gidduu keessan jiru dhiphisuudhaan Mootummaa Wayyaaneetti akka xumura gootan Gamtaan Barattoota Oromoo waamicha eenyummaa isiniif dabarsee jira.

6. Barreessitootnifi Artiistotni Oromoo kanneen eenyummaa, aadaafi guddina Afaan Oromoo irratti qooda keessan ba’aa jirtan, yakka mootummaan Wayyaaneefi ergamtootni isaa fedhii ummata bal’aa osoo giddugaleessa hingodhatin jijjiirraa tartiiba Qubee Afaan taasisan, shira Wayyaaneen guddina Afaanifi eenyummaa, akkasumas, aadaa Oromoo balleessuuf xaxaa jiru tahuu hubattanii, shiraafi aggaammii dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuuf karoorfame kana dhaabsisuuf kallattii barbaachisu maraan akka dhiibbaa gootaniifi qabsoo ummataa cinaa dhaabbattan waamicha eenyummaa isiniif dabarsinee jirra.

7. Hayyootnifi beektotni Oromoo kanneen Afaanifi eenyummaa Oromoo addunyaatti mul’isuuf aarsaa kanfalaa jirtaniifi ittiin hiraarfamaa turtan, jijjiirraan tartiiba Qubee Afaan Oromoo Qorannoo Hayyootaafi beektota, akkasumas, barsiisota Oromoon taasifame osoon hintaane namoota ergama wayyaanee qabaniifi eenyummaa Oromoo maallaqaan geeddaran kan giddugaleessa godhate tahuu hubattanii shira kana hunda irra aanuuf qabsoo ummatni Oromoo roga hundaan gaggeessaa jiru cinaa dhaabbachuun mootummaa Wayyaaneetti xumura haagoonu jechuudhaan Gamtaan Barattoota Oromoo waamicha eenyummaa isiniif dabarsee jira.

8. Ilmaan Oromoo caasaa OPDO keessatti argamtaniifi mooraa waraana diinaa keessa jirtan kanneen dhimmi eenyummaa isitti dhagahamu ummata Oromoo waliin dhaabbachuun Oromoofi Oromiyaa sirna gabrummaa Wayyaanee jalaa baasuuf qooda keessan yeroon itti baatan amma jechuun Gamtaan Barattoota Oromoo waamicha eenyummaa isiniif dabarsee jira.
Injifannoon Uummata Oromoof!
Gadaan Gadaa Bilisummaati!
Gamtaa Barattoota Oromoo (GBO/OSU )
Waxabajjii 13/2017

Via: Adem Misoma