“Sirna Gadaa qabatamaan lafa irraatti mul’iisuuf Jiddu Gala Gadaa -Gada cultural center

#Amboo “Sirna Gadaa qabatamaan lafa irraatti mul’iisuuf Jiddu Gala Gadaa -Gada cultural center – ta’ee Qorannoo fi qo’annoo mata isa kan qabu ijaaruuf yaadamee jira.

.Dhaabbata (institute) of danda’ee Galii mataa isaatiin Dhalaa Dhalatti akka darbu ta’ee kan yaadamee dha .
waantoota guutamuu qabu hunda kan guuttate/multi discipline / kan qabu Mega project fi maallaqa guddaa kan gaafatuudha.
Maddi maallaqa kanaa kan ittiin ijaaramu ummata oromoo hunda biyya keessaa hunda hirmaachisuun ta’a.
Sochii kana keessatti kan hirmaatan..
# Hayyoota
#Abbootii Gadaa
#Ummata
#Hogeessota Media.
#Artistoota
#Abbooti qabeenyaa
#qeerroowwan
#universty AA
#universty Amboo
#universty Rifty Valley
#Barsiisota
#Qaama mootummaa dhimmi ilaalu fi warreen Fedhii fi quuqama biyyaa qaban hunda kan hirmaachisee dha.

Amboo fi Naannoo ishii Haroo Wancii waliin walitti hidhuun Naannoo Tourism tti ni jijjiirama jedhame yaadama .Mega Project kun akka ummata hunda hirmaachisu danda’u tti Sochiin eegalamee jira.

Magaalaa Amboo biyya Goototaa duubatti haftee turte deebsanii gara Magaalaa industry fi Tourism tti jijjiiruuf sochiin ummataa cimaan egalame jira.

Jiddu Gala Gadaa kana keessatti kan ammataman..
1,Galma walga’ii guddaa sadarkaa Ethiopia tti dorgomaa ta’e kan qabu.
2,conference room gahaa ta’e kan qabu.
3,mana kitaabaa guddaa Adunyaan walitti hidhame kan qabu.
4,Gamoo ciisichaa/bed rooms/ 1000(kuma tokkoo)ol kan qabu.
5,Muuzeemii Gadaa oromiyaa hunda qabate ni qabaata.
7,kutaa artii ni qabaata.
8,Bakka Fardeen Abbaa Gadaa 25 Faaya isaanii guutuu waliin guutameefi itti kutaa itti sooraman ni qabaata.
9,kutaa saddeeqa itti taphatan ni qabaata.
10.kutaa fuudhaa fi eerumaa itti raawwatu ni qabaata.
11,Galma dhaddacha bokkuun itti murtii kennu ni qabaata.
12,Galama waaqeffannaa ni qabaata.
13,Kutaalee Qorannoo fi qo’annoo Waa’ee Gadaa itti gaggeeffamu ni qabaata.
14,Bakka Bishaan daakaa sadarkaa biyyaatti dorgomaa ta’e ni qabaata.
15.Dirree Guksii Fardeen itti taphatan ni qabaata.
16,Bakka irrechaa Birraa fi Arfaasaa ni qabaata .
16,Nyaata Aadaa oromoo guutuu oromiyaa originala isaa eeggate qulqullina fi baay’inaan itti dhiyaatu ni qabaata.
17,Manneen nyaataa fi bashannanaa bifa Aadaa calaqisaniin ni ijaaramu.
18,siidaan Goototaa oromoo fi Qeerroowwan Qabsoo oromoo irratti lubbuu isaanii wareegamanii Jijjiraama Amma dhufaa jirun nu gahan Jiddu Gala kana keessaatti ni dhaabbatu.
19,Bakka tapha Aadaa giingoo ni qabaata.
20.bakki gurgurtaa huccuu Aadaa ,Kitaaboli ,meeshaa Aadaa itti gurguramu ni qabaata.
KKF hundi ni guutama.

Walumaa galatti Gadaa ilaalchisee Duudhan,safuun,Aadaan kkf “bakka tokkotti” lafa irratti ulaagaa Gadaan qabu hunda ni qabaata.
“Horaa Bulaa ” !!!!
Gadaan quufaaf Gabbina !!!”

Via: Girma Gutema

1 Comment

Comments are closed.