SIMBIRTUU: Itti baha marii Waajjira Pirezedaantii MN Oromiyaa

SIMBIRTUU: Itti baha marii Waajjira Pirezedaantii MN Oromiyaa.

Itti baha marii Waajjira Pirezedaantii MN Oromiyaa❗
Akkuma ganama isin beeksinetti affeerraa Abiy Ahmedin hooggantootni dhaaba Oromoo ABO, HD Jaal Daawud Ibsaa fi KFO, Professor Mararaa Guddinaa waajjira porezedaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti argamanii turan. Affeerraan waltajii kanaa isaaniif sa’a 12 dursee himame namoota biroof bifa durfamee itti qophaa’ameen wal gahame. Waltajjii kana irrattis isaan dabalatee
 
1. Obbo Leencoo Lataa
2. Obbo Galaasaa Dilboo
3. Abbaa Nagaa
4. Araarsoo Biqilaa
5. Diimaa Naggoo
6. Mogos Eda’ee
7. Fiqaaduu Tasammaa fi
8. Shimallis Abdiisaa argaman. Walgahii kana kan durse Abiy Ahmed dhimma filannoo ilaalchisee ABO fi KFOn filannicha keessaa akka bahuu hin qabne dubbate. Kanaafis koreen nama afurii dhaabbateedhimma kana irratti proposal akka qopheeffamu Abiy ajaja dabarse.
 
Proposal kun rakkoo ABO keessaa furee KFO fi ABOn filannoo irratti rakkoo tokko malee hirmaatu jedhee Abiy akeeke. Kan Proposal kana qopheessuuf filaman Professor Mararaa Guddinaa,Galaasaa Dilboo,Leencoo Lataa fi Diimaa Naggoo dha. Gaaffii guddaan bakka kana jira. Proposal dhiyaatu kan maaliiti? Rakkoo Oromoon keessa jiru kan PPn hin beeknee fi hin uumne kamtu jiraaf yeroo bitannaaf proposal qopheeffama? Rakkoon jiru rakkoo PPn jechuun Abiy Ahmed mataan isaa uume.
 
Hooggantootnii fi qabsaa’otni ABO fi KFO mana hidhaatti ugguramanii rakkoo kana caaluu fi filannoo irraa danqu kamtu dhufa? Waajjiraaleen ABO fi KFO cufamanii rakkoon kana caalu eessaa dhufa? Kan mirga isaaf falmate manni murtii bilisa jedherree hidhamuutu PP jalaa dhokatee proposal qophaawaa?Rakkoo jiruuf propose godhaa dhiyeessuu jechuun dura rakkoo uumamee uummatni miliyoonaan gaafataa jiruuf furmaata kennuun dursuu qaba ture.
 
Jaal Abii Raggaasaa,Koloneel Gammachuu Ayyaanaa,Mikaa’el Booranaa,Lammii Beenyaa, Daawit…gaazexeessitootni SBO mana hidhaatti ugguramaniiru. Gaazexeessitootni sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo murtii malee Qilinxootti rakkachaa jiru. Rakkoon kanaa olii kami? Hooggantootni gameeyyiin kan akka Obbo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa haqaaf jecha beela lagatanii du’aa fi jireenya gidduu jiru. Kan akka Obbo Jawar Mohammed qaamaan laaffatanii jireenya gadadoo keessatti haqaaf jecha beela’an. Kanaaf furmaata harka isaarra jiru osoo hin kennine Abiy Ahmed fakkeessaaf keessoo ABO fi KFO tuttuqee nama tokkummaa Oromoo jaallatu of fakkeessuun maaliif? Kana irratti.jecha har’aa Jaal Daawud Ibsaanin goolaba. “Qophaa’uu proposal amansiisa hin qabnee fi itti hin amanne hi fudhu!” kan jedhu ture.
Qeerroo Intelligence Group

 

Mootummaan ejjennoo ABO fi KFO’n itti jiranitti rifateera.

Akka fedha mootummaatti jaarmiyaaleen lameen kun akka filannoo irratti hirmaatan barbaada.Yoo isaan kun filannoo keessaa ba’an Oromiyaa irratti filannoo sobaa sanas taatu geggeessuun itti ulfaata.Kana waan ta’eef akka isaan filannoo fakkeessaa kanarratti hirmaatan barbaadu.KFO irraa itti aanaa isaanii dabalatee hoggantootnifi qondaaltotni isaa mana hidhaa jiru.
 
ABO irraas miseensotni Koree hojii raawwachistuu mana hidhaa jiru.Mootummaan qaanii hinbeekne kun bakka kun ta’ee jirutti filannoo irratti akka hirmaataniif dhiibbaa irratti gochuu barbaada.
Yoo Hayyuu Dureen ABO ejjennoo isaanii jijjiiruu didan namoota ABO keessaa harca’an walitti qabee maqaa ABOn filannoo geggeessuuf shira gama boordii filannoonis oofuu barbaadu.HD’n ABO Jaal Dawud Ibsaa bakka nagaan hinjirretti,bakka namootni jajjaboo hidhamanii jiranitti filannoo dimookiraasii geggeessuun akka hindanda’amne dubbataniiru.KFOn ejjennoo walfakkaataa qabatee jira.Mootummaa kanatti rifateera.Ilmaan Oromoo hooggantoota ABOfi KFO cinaa hiriiree ejjennoo isaanii kana jabeessuu qaba.
Yeroo itti hayyootni gurguddaa qabnu mana hidhaatti gidirfaman kanatti waa’ee filannoo haasa’uun tuffiidha.

“ABO fii KFO’n Galchituu Filannoo EZEMA fii ABIN tahuu hin Qaban.
Kan dursuutu dursuu qaba Ejjannoon ABO fii KFO kan Osoo Sabbontoota, miseensootaa fii Hogganni isaanii osoo hidhaa jiran Dabree Waajjirri hundi cufamee jiruu FILANNOO irratti hin hirmaannu ja’u bifa kamiinuu murtii keeysa deebii qabuu miti.
 
Marii fii Waliigalteen Manguddummaa fii bifa kamiinuu godhamu Keeysatti Sabbontoota,miseensootaa fii hogganoota badii malee hidhaa jiran hiiksisuu fii Waajjiraalee Cufaman akka banaman taasiisuun HAAL DUUREE irraan hin tarkaanfatamne tahuu qaba.
Kanarra dabree dhiibbaa gargaraatiin waan hin barbaachifnetti galuun dogongora Seenaa Keeysatti hin dagatamne akka hin dalagamne Dammaqinaa fii murannoota hin raafamneen tarkaan fachuu feesisa.”
Oromiyaa


Durataa’aan Koree dhimma Haajaa alaa Ameerikaa Senaatar Bob Meenendeez waayeen hidhamtoota siyaasaa Itoophiyaa warra mana hidhaatti nyaata lagatan dabalatee akka malee akka isaan yaaddessu fuula tiwiitara isaaniin ibsan. Mootummaan Itoophiyaa haala amma irra jiru kanarraa akka deebi’u akeekkachiisan. Hidhamtootni siyaasaa waldhaansa fayyaa argachuu qabu, mirgi murtii haqaasaaniis eeggamuu qaba jechuun gaafatan.
 
Dirreen siyaasaa Itoophiyaa cufamuun rifaasisaadha (alarming) jedhan Senaatar Bob Meeneendeez.
Dhaabbata Mootummoota gamtoomaniitti Ambaasaaddara US kan turanii fi yeroo ammaa USAID”tti Kaadhimamtuu kan ta’an Saamaantaa Paawor dubbii Seenaatarri Ameerikaa Bob Meenendez waa’een siyaasaa Itoophiyaa rifaasisaa tahuu ibsan dubbii ijoo barbaachisaa dha jechuun Twitter isaanirratti jabeessanii kaasan.
OMN: ቦንቱ በቀለ ስለ አቶ በቀለ ገርባ ሁኔታ