Siidaan Mootii Hayilesillaasee Magaalaa Finfinnee Keessatti Dhaabbate. 02/10/2019.

Siidaan Mootii Hayilesillaasee Magaalaa Finfinnee Keessatti Dhaabbate. 02/10/2019.

Siidaan mootii Hayilesellaasee guyyaa har’aa magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbachuun qabsaa’ota Oromoo kan dheekkamsiisaa jiru yammuu ta’u Habashoota garuu gammachiisaa jira. Siidaan bara mootummaa Dargii fi bara olaantummaa mootummaa TPLF illee dhaabbachuuf carraa hin argatiin kun bara ODPn (Oromoon) “olaantummaa” argateera jedhame kana keessatti dhaabbachuun mootummaan kun mootummaa dantaa fi mirga Oromoof hin yaadne ta’uu fi suuta suuta biyyattiin sirna bara mootii Hailesillaasee sanatti sigigaachaa kan jirtu ta’uu kanneen mul’isan keessaa tokko ta’ee argama.

Yeroo “bilisoomneerra” jedhamaa jiru kana keessatti silaa kan eegamu, siidaa gabroomfataa dhaabuu utuu hin ta’iin siidaa qabsaa’ota Oromoo kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu faa dhaabuu tu mala ture. Siidaa gabroomfattootaa kanneen jiraniyyu buqqisanii muuziyeemii keessa kaa’uu tu mala ture. Ummanni Oromoo maal jedha, maal barbaada, jedhanii gaafachuu tu mala ture. Mootummaan Dr. Abiyyi tarkasnfii har’a fudhate kanaaf itti gaafatama seenaa jalaa hin ba’u jedhu beektonni Oromoo nu haasofsiifne.
Hordoftoota keenyaa dhimma Siidaa Hailesillaasee kanarratti sagantaalee adda addaa qabnu keessaatti beektota Oromoo kan dhiheessinee mariisisnu ta’uu isin beeksifna.

Oromia News Network – ONN


መቶ አለቃ ማሞ መዘምር በ1926 ጉደር የተወለደ፣ በቀደምትነት ለኦሮሞ ህዝብ መብት መከበር ታግለው ከተሰውት ሰማዕታት መካከል አንዱ ነው። መቶ አለቃ ማሞ መዘምር ከ1960ው የመጀመሪያ ባች የሃረር ጦር አካዳሚ 20 ምሩቃን አንዱ የነበረ ሲሆን በዛው አካዳሚም በእንስትራክተርነት አገልግሎ ነበር።

መቶ አለቃ ማሞ መዘምር የኦሮሞ ህዝብ ከተጫነበት የግፍ አገዛዝና የጭቆና ቀንበር መላቀቅ እንዳለበት በማመን በወቅቱ በተለይም በታሪካዊው የመጫና ቱለማ ማህበር አማካይነት ሰፊ ትግል በማድረጉ ጥርስ የነከሰበት የአጼ ሃይለስላሴ መንግስት (በተለይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክሊሉ ሃብተወልድ) በውሸት በተቀነባብረ ድራማ አማካይነት የ”ሃገር ክህደት” ክስ ቀርቦበት በአጼ ሃይለስላሴ ቀጥተኛ ትእዛዝ ተሰቅሎ እንዲገደል የተፈረደበት ሰው ነው።

መቶ አለቃ ማሞ መዘምር በፌብሯሪ 28፣ ቀን 1969 የሞት ፍርዱ በስቅላት ሲፈጸምበት ከተናገረው የመጨረሻ ንግግሩ የሚከተለው ይገኝበታል፥

“የኦሮሞ ህዝብ ነጻነቱን የደም መስዋዕትነት ከፍሎ እንደሚጎናጸፍ አትጠራጠሩ። ነገር ግን ካለጥፋቴ ሞት የፈረዱብኝ ንጉሱም ሆኑ ባለሟሎቻቸው በመጨረሻም ቢሆን ዛሬ እኔ ላይ በግፍ ያስተላለፉትን ዓይነት የሞት ቅጣት ከኢትዮጵያ ህዝቦች እጅ እንደሚቀበሉት ንገሩልኝ።”

አስገራሚው የታሪክ መጸት ግን አሁን የአጼ ሃይለስላሴ ሃውልት የተሰራበት ቦታና የያኔው ከርቸሌ ወይም አሁኑ የአፍሪካ ህብረት የቆመበት ስፍራ መቶ አለቃ ማሞ መዘምር ይሄን ንግግር አድርጎ የተሰቀለበት ቦታ መሆኑ ነው።


Gara biraa haa ceenu: Waan jarrii mooraa WAAJIRA isaanii keessatti dhaaban, GUUTUU AFRIKAA balaaleefachuun hin barbaachisu.

SIIDAAN hayilasilaasee bu’ureesaa DHAABBATA AFRICAN UNION ta’uu isaa irraa kan ka’e WAAJIRA isaa guddicha magaalaa FINFINNEEtti gochuu irraan kan ka’e SIIDAAN isaatis baasiifii fedhii mootummoolee guutuu afrikaa tin mooricha keessatti akka ijaaramu godhamee Jira. Kuni homaa Jechuu miti, waan salphaadha. AFRIKAA KIBBAA magaalaa PRITORIA KEESSATTIS akkasuma I jaaramee kan jiruudha.

Hidhaa laga abbaayaa sanas namnii wixinee baasee, pilaana isaas hojjatee kan lafa kaayee hayilasilaasee dha Tarii bakka hidhaan laga abbaayaa ijaaramaa jiru sanittiis SIIDAA isaa dhaabu ni maluuti, kana bira kutnee qabsoo Ittii aanuutti ce’uu qabna. Baguma WAAJIRA TEESSOO MOTUMOOLEE AFRIKAA OROMIYAA MAGAALAA FINFINNEE dhiisanii BAHAR DAR Hin godhamin.What Abiy is thinking about the Oromo Heroes??

Agarii Tulluu yeroo fanifanuu obbollewwaan
Isaa lamaa irkoo Tulluu fi Jimaa Tullu wojjin yeroo tokko guyyaa tokko fanifamani
Ilmaani tulluu gotonni salalee hadhaa takka irra ilmaan sadii furduraa hadhati fanifamani
#Agarii_tulluu
#Irkoo_tulluu fi
#jimaa_tullu turaan
Obbollesaa Agarii irra tushaaa ittin fannisani citee bu’u
Akka seera yeero saniti nama fannisani tushaan irra cite dhifamaa godhamafi turee
Garuu obbollesa agarii itti debisanii fannisaan
Sanyii isaani ballesuuf jechaa
Tahus gaaruu gaafa Agarii fanifamuu mucaan agarii wogga 1

Ilamni sadi hadhaa furdurati fannisani

Dhalonii maal jedhaa
Ekeraan gototaa hoo

Har’a isaa Ajjefamee ykn fanifamee dhisnee
Isaa nuu ajjesee fi nuu fanisee lelesuun
Seena jalas nuu hin basuu
Dhigaa fi lafee gototati qosuu hin qabnu
Mee gaara isn haa nyaatuu


‘The PM is poor in English (he got PhD) so he is going around asking everybody to adopt Amharic’ anonymous.   

1 thought on “Siidaan Mootii Hayilesillaasee Magaalaa Finfinnee Keessatti Dhaabbate. 02/10/2019.

  1. Yet, another sad story in all this is that it’s those who claimed to be Oromo descendants and those who claimed to pursue Oromos cause who facilitated this wicked and evil deed. The good thing is that this wont be there when Oromia gets its independence.

    I feel sorry for those Oromos who are victims of ethiopian-colonialism to the extent they enslaved themselves to amara+tigree mythical tale. The fact is ethiopians didn’t help Somalia get its independece. The fact is ethiopians didn’t help the Sudan get its independece. The fact is ethiopia was asking European powers for military help to crush anti-colonial struggles. The fact is ethiopia was asking European powers for military help to wage The Crusade.

Comments are closed.