Shukkaarri Muumicha Minsteera Wayyaanee isa calqabaa,

Shukkaarri Muumicha Minsteera Wayyaanee isa calqabaa, Obbo Taammiraat Laayine mana hidhaatti darbe sun, amma’mmoo Wayyaanota walitti qabee mana hidhaa galchuuf deema.
Konkolaatota fe’umsaa 110 seeraan ala shukkaara fe’anii gara Keeniyaa tti otoo imalaa jiranuu Oromiyaa keessatti erga qabamanii heddu bubbuleera. “Abbaa Shukkaarichaatu hin argmane, hin beekamne” waan jedhu dhagayaa jira. Akkamiin abbaan wallaalama, wayi shukkaara kiloo tokko ta’ee? Wayi Samii’rraa fe’amee? wayi konkolaachiftoonni “Yoofoo” uumama addaa “plaaneetii”, dachee biraa’rraa dhufan ta’anii? Qaamni dubbicha qorataa jiru bakkuma shukaarichi fe’ame sana deemee eenyu shukkaaricha akka ajaje ykn eenyu akka bite qulqulleeffachuun ni ulfaataa? Moo “Abbaayi Xahaayyee fi Saamoraa Yunus saaxiluun waan itti ulfaateefi laata?

Oromo Music, Qeerros after Haacaaluu Hundeessaa’s song at #Irrecha2017