Shirrii OPDO fi Abiyyi Oromoo rakkoo haamaa keessa galchaa jira.No more Election permission!

Shirrii OPDO fi Abiyyi Oromoo rakkoo haamaa keessa galchaa jira.No more Election permission!
Shirrii OPDO fi Abiyyi Oromoo rakkoo haamaa keessa galchaa jira.
OPDO
Komishiinara Dachaasaa BItimaatti waanti ta’e ‘dhagaa itti darbachu’ miti. Dubbiitu jira. Dubbii haamaa. Ummannii keenya shiira hunda beeke bira ce’ee of-bilisoomse. Poolisiin keenyas kana sirrittii beeka. ODPn Waraqaa eenyummaa Bordii Filannoorraa argatee jira, namoota shiira akkasi xaxan, OPDO shiira TPLF barattee durii kan Oromoo addaan qoddu, of keessa harcaasu qaba. Abiyyi isa tokko dha. Dhaaba ofii isaa yaa ijaarattuu keessaa geggeessaa!#Amboo

“Hattootni fi Gantoonnii ni adabamu. Dachaasaa Bitimaan qeerroo Amboo nama fichisiiseedha. Amma Hayiluu Dalasaa birrii itti gadi lakkisuun hoteela Shanan Gadaa Ambootti akka banan taasise. Gurbaan hoteelaa baasee Itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa bulchiinsa Magaalaa Amboo taasise. Dachaasaa kanas fi Hayiluu Gonfaa namicha qabsoo oromoo gurguratte kana. Hayiluu Dalasaan ijoollee mana hidhaatii bahanii fi qeerroo jajjabina qabdutti mallaqa akka gad dhiifamu gochuun qabsoo ummaata Amboo qarshiidhaan gar malee dabarsaa jira. ODP jedhamtus namni barate meeqa osoo jiru daldaalaa hoteelaa fuutee aangoo badhaasaa jirti. Kun Ambootti tahaa jira.
Egaa gantoota adabuun itti fufa.

Warreen qabsoo ummaata Amboo jaamsaa jirtan:
1. Galaanaa Nuuraasaa
2. Maammoo
3. Hayiluu Dalaasaa jala deemtuu Hayiluu Gonfaa fi Dachaasaa(Bul. Nageenya bul.mag. Amboo)
4. Tarrafaa Badhaadhaa( kantiibaa)
5.Mulugeetaa kabbadaa (bulchaa Aanaa Amboo)
6. Miidhaksaa Humneessaa (bul. Nag. A/Amboo)
7. Guddataa Xuurii ODP a/amboo
8. Darajjee Margaa

Silmii qabsoo ummaata Amboo fi naannoo Amboo adeemsa deemaa jirtaniin isin yeroo dhihootti baddu. Oromoon isin balleessuuf jettaan sun garuu hin badu bara baraan jiraata.
Gantoota nana deebi’a hojii gaariitti yoo diddaan irra deddebiin hojiin keessanii fi ragaan keessaan harka qabsaa’ota haqaa galee jira. Osoo isin oromoo balleessaa jirtanii keessummammoo qabsoo ummaata Amboo goota sana balleesssaa gatii dhoowwaa jirtanii kana booda namni isiniif dhiisu hin jiru. Abbaa keessaan Dachaasaa irraa baradhaa!
Qarshiin isin qeerroo sobaaf raabsaa Ooltaan gatii hin qabu.”Beekan G Erena


Poison Speech By Prime Minister Abiy Ahmed!

#Guyyaa uummata #Wallaggaarratti Duguuggaan Sanyii akka mootummaatti irratti labsame guyyattii kana ture. Gaafa inni as ba’ee kana labsee as Oromoon godinaan walqoodee #Wallagagafi Gujin yeroo dhumu ‘Baga ‘Du’e jechuu jalqabe. Seenaadhaaf olkaawwadhaa!


Sanyii bineessa Sanyii Bangalee Sanyii Minilik sefari


Breaking News. ኦነግና ኣብን ህዝቡን ለማደራጀት ተከልክለዋል ኢንደ ኣሸባርም ተፈርጀዋል

Dhaabni ABO jedhamuu kan Oromoofi dhaabni Amaaraa “ABN’ jedhamu Oromiyaa kamuu keessa deemee akka saba hin ijaarreef mootummaarraa ajaji darbeera.

No more Election permission!


Lixa Oromiyaa
Hojii opdo! Hin dhaga’amaa? Gantoota hin ilaalatu. opdon ni baddi!