Shira OPDO/ODPn ABO akkaa “Diina” ti Farajuu walgahii Adaama raatii shirtee mormii guddan harkattii fashalahe

Shira OPDO/ODPn ABO akkaa “Diina” ti Farajuu walgahii Adaamaa raatii shirtee mormii guddan harkattii fashalahe

Abbaa Orma, PhD, Ebla 18, 2019

From File: ODP leadership

Hardha ABOn “Diina” jechuun bor ABOn shororkeessaatti farajuuf balbala saaquudhaaf.

Akkaa hundi  qubaa qabutti torban  darbe (Ebla 4-7)  OPDO/ODP Central Committeen Adaamaatti haala jijjiirama biyyaa fi naannoo (Oromiyaa) irratti xiyyeeffattee marii gagefachuun hin nibekkama.  Walgahii kanarratti  MM Dr. Abiy fi Presidentiin Oromiyaa  Obbo Lemmaa Magarsaa qooda fudhataniruu.

Waltajjiin kan gaggeeffame Alamuu Simee fi Addisu Aregaa tiin.

Akka  odeeffannoon keessaa himutti walii waliigalaatti farajuu  marichi haala jijjiirama biyyaa fi Oromiyaa irratti kan xiyyeeffate ta’ee cuunffaatti waltajjii warra gaggeessan irraa kan manaa kaafamani:

 1. Caasaan miira jijjiiramichi barbaaduun hubachuuf hogganuu dhabuu
 2. ilaalcha fi qaamaan wal makuu
 3. Ejjennoo diina jedhu qabaachuu ummata ittiin barsiisuu sodaachuu (ABO diina jechuun barsisuu sodaachuu)
 4. Humna dadhabee fi injifatame nuu wajjin hin madaalle, ilaalcha bara 6 offaan, manguddoota jaarraa 21n hin yaadneen hogganaman sodaatuu/sodaachuu kan judhu ( jedhu )
 5. Qaamni of sirreessitan of sirreessaa, yoo diddan calallee partii keesaa isin baafna, achuma galaa
 6. Amma booda diina jettanii barsiisuu qabdu kan jedhu kaa’ani.

Gaaffii fi mormii hirmaattonni/hirmaattotni walgahii warra waltajjii gaggeesuu dhihesaanii

 1. Attamittii kaleesa dorgomaa jennee har’a diina jenna?
 2. Oromoo nu jalaa qoodu, deggaraas wan qabanuuf kun rakkoo guddaa nutti fida.
 3. Haalli oftuultonni (Amaraa) itti deemaa jiran maqaa ABO kaasu irra dabre saba Oromoo kan tuquudha
 4. Dirree democracy kan dhiphisuuf tokkummaa Oromoo kan miidhu hin ta’uu?
 5. Haalli qabataaman lafarra jiru akka isin waltajiira ifsitan ABOn dadhabeera kan jedhu kana hin garsiisu. faallaa dhugaa lafa jiruu dubetartuu.
 6. Gaaffiin Finfinnee fi afaan hojii federaalaa, carraa hojii dargaggoo, rakkoo olaantummaa seeraa fi naamuusi afaan wal fakkastuu dubbatanii hogganuu dhabuu olii hanga gadiiti akka jiru.
 7. Keesasatuu keessattuu dubbiin kun bilchinaan yoo qabamuu baatee haala kanaan hawaasatii gadi ba’e rakkoo dabretti nu deebissa, Oromoos miidha. keessa keessammoo isiin asii bookistu, kan du’u kan biraati kan kanbirmatuufillee hin jiru. Rakkoo amma karaa siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa jiru, sirna hooggansaa kan hinjirre ta’uun miira walii galaa kan agarsiisu ta’ee kayoon isaa kan ture silaa ejjennoo diina jedhu qabsiisuu ture.

Waluma walumaagalatti kaadiroonni OPDO murtii ABOn “Diina” jedhuu murtessisuu dhiibbaa gundam  godhanullee hirmaattonni falmii/falmaa guddaa godhanii harkatti fashaleessaniiru. Akkuma haala TPLf, Alemu Simee maqaa boqonnaa (break) jechuun walgahii dhaabee chamber hirmaattotta dorsisuu yaluulee, ( yaalullee ) yaliin saa ( isaa ) otuu fixaan ( fiixaan ) hin bahin harkatii feshalaheraa Fashala’eera.

Kan hedduu  namaa gaddisiisu ergamtootiin Tigree Alamuu Simee, Addisu Aregan fi gareen jaraa safuu malee ABO diina jechuun saba oromootti daldaluu yaluun hammam/ammam ciicuu saba kanaa akka  qabanu mullisa. Warri kun hadhas gaaddidduu ODP jala dhokatanii tooftaa Tigreen baafteefitti  fayyadamuun jijjiirama jiru dachaasuun saba keenya  garbummaatti  deebisuuf tattaafataa jiruu.

Kan nama ajaa’ibummoo, MM Dr. Abiy fi Presidentiin naannoo Oromiyaa Obbo Lemma Magarsaa ballina dirree siyaasaa akka injifannootti bookkisanu gaafa Alamuun ABO akka diinaatti  farajuu tattaafatu harka lafa jalaatiin dhiibbaa godhaafi jirachuun jaraa saaxilameera. Tarii dirreen siyaasaa bal’ate jeedhamuu saba kaan qoofaafii? Oromoo hin Ilaallatuu?

Akka odefannoon keenya himutti, dhumarratti gaafa murtiin diinummaa ABO harkatti fashalaahu Dr. Abiy quba basuun carraa argatanii  hirmaattotaa rakkoo biyyattii muudatee jiru  ifsaniii haala amma  keessa jiru keessatti  ABOni hirmaachuun dirqama ta’uun hin hafuu jedhaani dubataniruu.

Ooromoon kanarraa  wantii hubachuu qabuu, akka sabaatti  partileen hundi  filannoorratti qooda  akka  fudhatanuu dhiibbaa gochuun jabaatee  itii fufuu qaba. Mootummaanis sodaa filanoon mo’atamuu irraa  kan ka’een saba Oromoo shororkessuu akka dhaabu dhiibbaa itti fufuun dirqama sabaati!

Hadha ABOn “Diina” jechuun bor ABOn shororkessatii farajuu balbala saaquu dha!

Horaa bulaa.