Site icon Kichuu

Shewa Dabo: This unreasonable overnight increase..

Shewa Dabo: This unreasonable overnight increase of the price of bread

It’s interesting stuff to know that Ethiopian govt doesn’t subsidize the farmers in Bale and Arsi who predominantly produce and cheaply supply wheat to the well established chain bakeries based in Shaggar like Shawa dabo while it does for the later.

By the way, is there any govt in this world, other than our anomalous one, which subsidizes a secondary or tertiary processor (a bakery in this case) of an agricultural product while completely ignoring the producer of the product (the farmers)? I just want to learn if there is any.

Girma Gutema

Jawar Mohammed

This unreasonable overnight increase of the price of bread (almost 100%) is unacceptable and should not be tolerated under the pretext of free market. Shewa Dabo should take it back to the normal price. Otherwise, the government should consider this as an attempt to agitate the people and take the necessary legal action. The government should continue to subsidize but should not allow Shewa Dabo to fix price at will.

SHIRA GUJIITTI OPDON DEEMAARU

Godinni Gujii #WBO adamsa jedhaa ummata seeraa fi sirna woraana hin beekne qotee bulaa fi horsiisee bulaa walta raree yuunifoormii itti uffisee fixuuf deema. Waraana #RIB dadhabde ummata misikiina kana dhumadhaa jechuuf malee maan jedhaa ergan?

Nami keenna akka malee ifi eeggachuu qaba. Woraana beekumsaan malee hamileen woraanuun hin dandahamu. Gujiin wal-fixuuf deemu kun adoo dhaabatee wa yaadee dansaa. Dhiira leenjii woggaa dheeraa qabdu walta baasan malee nama womaa hin beekne siyaasa tortoraan sobanii bosonatti naqanii ficcisiisuun kun cubbuu guddoo.

Hooggantoonni godinaalee lamaanii miidhaa qaama lamaanirra gahuu fi gaaga’ama Gujiin itti deemaa jiru kanaaf gatii akka kafaltan ofirratti eegadhaa. Yoo mootummaan naannoo Oromiyaa isin dirqisiisaa jiraate gad-bayaa dubbadhaa.

Exit mobile version