Shawaa naan hin jedhiin!

Tolchaa Gammachuu tiin

Naan hin jedhin jedhe,

Sitti hime na hin waamin,
Otoon maqaa qabuu, Shawaa naan hin jedhini!

Kan alagaa miti,
dadhabina keetuu natti ta’e qaanii!
Waaqaan simaganee……..
akka ilma habasha, Shawaa nan hin jedhin!

Anoo ilmoo Tuulaamaa ta’uu koo-ni beektuu
Anoo ilmma Maccaa ta’uukoo-ni beektuu
Maqaa garbbumaatiin maalumaaf na waamtu?

Maqaa-isa ganama Oromoon naa baase
Atisoo hin qabdaa…
kejjeellaa maqadhaa maalumat si geesse?

Shawaan kiyyaa mitii kunoo ofirraa galchee
An diqaalaa miti, Oromoot na dhalche
Atis nama ta’ii Shawaa galchi ofirra
Jara jalaa ba’uuf wal loluutti jirraa.

Lakkii shawaa mitii Biyyi koo shagari
An ilma Jew miti kunootii na bari.

Maaliif enyummaan kee xiqqoollee sin quuquu
Ati Harree-hoo mitii…
Maaf maqaa Wadalaa jarrii sirra naquu?

Sun dubbii haqaati dubbii dhara hinqabne
Yoosan balleessine kan ormaan waamamnee

Maqaa namaaf lafaa hunda jijjiirani
Eenyummaa jibbinee of nugansiisani

Waan kankeenya hintaane addatti baadhanne
Gonfoo abashootaa mataarraa kaawwannee
Bar dhibbee oliitiif keenyaarra adda baanee
Kansaanii faarsinee hundaan tuffatamnee

Amma garuu dubbiin akka sana hintaatu
Laftiif namni keenya jaraan hinwaamamtu

Waan kan jaraa taatee ofirraa mulqinee
Keenyaan boonuu qabna ofirraa galchinee!!

Kana dinna taanaan ammas nu garbootaa
Marga hindheenne malee yaanee akka jabboota!!

Via: Beekan G Erena