Mie’ffataan shan liqeeffataa jetti Oromoon-Opdon Lola mo’uu hin dandeenye banuuf Qophii irra Akka jiru Beekame. 

Mie’ffataan shan liqeeffataa jetti Oromoon-Opdon Lola mo’uu hin dandeenye banuuf Qophii irra Akka jiru Beekame. 

Akkuma bara 1991 Ammas Opdo-EPRDF WBO of biratti sodaatanii jiru.Gama ummata oromoon Deeggarsi fi jaalalli WBO tiif bakka hundatti godhamaa jiru cimaa waan deemaa jiruuf opdo biraatti sodaa injifatamuu itti uumeera.
Guyyaa sadii dura Opdon Akka Godina sh-Lixaa tti Amboo irratti Aanolee 23 irraa Qaamota Nageenya fi tikaa walitti qabuun Waltajjii uumanii ajaja tokko gadi dabarsanii jiru.Innis…
Torbee tokko booda
1. WBO Bakka jirani hundatti adda baasuun Torbee tokkoo booda Makaalayaan tarkaanfii akka fudhatu mijeessuu.
2. Warreen sochii qeerroo keessatti hirmaachaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu.
3. warreen ABO waliin socha’aa jiran adda baafachuun tarkaanfii fudhachuu fi kkf irratti mariyachuun Ajaja Opdo oromiyaa irraa dhufe akka hojii irra oolu murteeffameera.

Shira xaxaa Gocha badaa dulloomaa fudhatama hin qabne dura dhaabbachuuf qeerroo/qarreen guutuu oromiyaa of eeggannoon ordofuun dura dhaabbachuuf waamichi isiniif darbee jira.
Odeeffannoo haaraa waliif haa dabarsinu !
Oromoon Abdii Gaachana Saba kan ta’e WBO fi Police oromiyaa alatti wabii hin qabu.
Abdan kana booda WBO balleessanii Diina oromoo kan ta’e -Makalaakayaa EPRDF – jalatti kufuun hin yaadamu.
Walumaan baduuf yaalaa jirti opdon.
Injifannoon ummata oromoo tiif !!
Qeerrootaaf qarree


Yoo waaqni jedhe kun shawaa lixaa magaalaa cophii fi jalduuttidha. Wbon waraana Oromoo irraa ijaarame malee waraana ololaan Laga tokkoon xiqqeessanii ibsan miti. Ololaan wal mo’uuf dhama’aa buluurra, sabichi akkamitti humna qabu gara tokkotti fidnee akka sabaatti humneessuurratti osoo hojjennee gaariidha .jilli magaalaa jalduu kun dhaamsa gaariidha.