Shamarraan duriitif kan amma wall adda . Garagarummaan shamarraan ammati

Shamarraan duriitif kan amma wall adda . Garagarummaan shamarraan ammati fi kan durii qalbiin dhaggeefadha irraa waa barattuu