Shakkii: Gama lamaaniinuu ta’u Ibiddichi harka namaan qabachuu nama shakkisiisa.

Shakkii: Gama lamaaniinuu ta’u Ibiddichi harka namaan qabachuu nama shakkisiisa.

Shakkii
1. Konkolaataan ISUZU guyyaa tokko dura Magaalaa Bulee Horaatti Ibiddi itti qabate, Oofamee Magaalaa bahee gubatee dhume.
2. Konkolaataan ISUZU guyyaa har’aa (10/4/2013) Magaalaa Bishooftuutti Ibiddi itti qabate, Oofamee Magaalaa bahee gubatee dhume.
Maaltu na shakkisiise;
1. Mudannoon lamaanuu OROMIYAA keessa dha.
2. Konkolaataan Lamaanuu Ibiddi kan eegale Karaa Duubaatiini.
3. Konkolaataan Lamaanuu bakka dhaabbatanii jiranutti Kuusaa Raabsaa Boba’aa keessatti (akka odeessaatti) Ibiddi itti ka’e,
4. Amma dura yeroo walitti dhiheenyatti balaan akkasii mudatee hin beeku,
5. Mootarri konkolaattota kanneenii gara Gabbiinaa jalaan yoo ta’u, Ibiddi Ho’a Mootoraan yeroo hedduu kan ka’u, ibiddi rigata gommaatiin kan ka’u ta’us kun 1% qofa dha. Maarree Ibiddi ho’a mootaraan osoo ka’ee gara Gabbiinaan eegala malee duubaan miti, gama duubaan qaamni ISUZU hedduun sibiila yoo ta’u, Laboobni ibiddaa hagas mara hin ta’u.
6. Ibiddi Waan fe’ame irratti laboobuu danda’us, ka’umsi ibiddichaaf harki namaa ykn wantoonni ibidda kaasisan, fkn Electrikaan yoo itti qabate ka’uu malus, Kan eletriikaa dursa haguuggii shiboo laastika aarsuun eegala. Gaafa jalqabus wantoonni dhoohan ykn ibidda harkisan jiraannaan (Beenzila qofa, Naafxaan hagas mara ibidda hin harkisu) laboobuu mala.
Shakkiin kiyya HARKA NAMAATIIN qabsiifaman ta’a.
Maaliif,
1. Insurance claim or qabeenya gurguruu dadhabame Bifa kanaan daaressuun Insurance irraa beenyaa argachuuf.
2. Shira PPn ibidda qabsiisanii ittiin magaalittii keessaa Namoota hidhaatti guuruuf,
Ta’uu mala.
Gama lamaaniinuu ta’u Ibiddichi harka namaan qabachuu nama shakkisiisa.