Seerfaan Oromoo

Seerfaan Oromoo

keesqaama =anatomy

Keesqaama dubbii Afaan Oromoo rakkina  “Malqooqa”* malee.

( The anatomy of smooth Oromo speech without having the defficulties of modifier alphasyllabaries such as in Amharic language and too many diacritics in abjad Arabic language )

 1. Qubee             =  ( Alphabet/letters ) A-Z.
 2. Dubbachiisa    =  ( Vowel )  a, e, i, o, u.
 3. Dubbifama      =  ( Consonants ) a, e, i, o, u irraa kan afan qubee hunda.
 4. Jabaa              =  ( Gemination ) -tt, -gg, -ww, -dd, -ff, -rr, -bb, -nn wkf.
 5. Dheeraa          =  ( Digraph )   -aa, -ee, -ii, -oo, -uu
 6. Gocha             =  ( Verb )     deemuu, rafuu, dubbachuu, fiiguu, nyaachuu, waamuu wkf.
 7. Jecha              =  ( Word )   mana, deemuu, laga, fiiguu, owwaachuu, qilleensa wkf.
 8. Hima               =  ( Sentence ) haasaa guutuu tokko. Fk.: “Ati essaa dhufte ?”
 9. Maqaa            =  ( Noun )  maqaa hunda. Fk.: mana, nama, gaara, horrii, saawwa wkf.
 10. Maqibsa       =  ( Adjective ) jecha maqaa ibsu. Fk.: “mana  guddaa ( maqibsa)”
 11. Gochibsa      =  ( Adverb )   jecha gocha ibsu. Fk.: “ani fiigaan ( gochibsa ) dhufe”
 12. Waqabduu   =   ( Conjuction )  fi, iddoo, waan, garuu immoo, haa ta’u malee wkf.
 13. Boodabu’oo =   ( Postpositions ) irra, jala, fuuladura, duddaduuba, bukkee, keessa wkf.
 14. Abbummee  =   ( Possessive ) koo, kee, kasaa/kashee, keenya, keessan, kasaanii
 15. Maqdhaal abbummee = (Possessive Pronoun) kooti, keeti, kasaati/kasheeti
 16. Maqdhaal namee = (Personal Pronoun) an, ati, inni/isheen, nuyi, isin, isaan
 17. Gosii   = ( Conjugation/inflection ) fiiguu: ani fiiga, ati fiigda, inni fiiga, isin fiigdu wkf.
 18. Birsag = ( Syllable ) ma-na, Mu-gar, shan, sa-ddee-ta-ma, xa-xxaa-xauu wkf.
 19. Gocha ce’u = (Transitive Verb) nyaachuu, cabsuu, rukutuu, waamuu, hojjechuu wkf.
 20. Goch’n ceene = (Intransitive Verb) kolfuu, qufa’uu, aaruu, fiiguu, gammaduu, sirbuu wkf.
 21. Raajeffannoo =(Interjection)Safuu !, Yaa Waaqayyo ! Raajiidha !, Ajayiba !, Banne !wkf.
 22. Yeroota  = ( Tenses )
  1. yeroo amme fuftuu.
  2. yeroo amme baaqqee
  3. yeroo qaate baaqqee.
  4. yeroo qaate fuftuu.
  5. yeroo qaate dhi’oo.
  6. yeroo qaate duree.
 23. Yootuu = ( Conditional ) yootuun gosa 3 qaba. Isaanis akka kana: Fakkenyaaf,
  1. yoo bokkaan roobee ani manan tura.( tarii, ykn yoo agarsiisa ) ammee fi egeree.
  2. utuu bokkaan roobee ani manan tura. ( hawwii agarsiisa ) kunis ammee fi egereedha
  3. utuu bokkaan roobe ta’ee ani manan tura. ( yeroo darbe keessa hawwi utuu hin
  4. guutamin hafe ) qaatee.
 24. Maatima =( Subject)Goondeen loon tiksa. Asitti Goondeen maatima. (nama waa godhu)
 25. Aantima =(Object ) Goondeen loon tiksa. Asitti loon aantima. (waan hojiin irratti deemu)
 26. Aantima kallatii =(Direct object) Ani kitaabanTolaaf erge.(kitaabi aantima kallatiiti )
 27. Aantima alkallatii =(Indirect object) Ani kitaaban Tolaaf erge.(Tolaan aantima alkallatiiti)
 28. Jecha dachaa =(Compound word) Mana fi barumsa=manabarumsaa, mana fi buna=
  manabunaa, mana fi hakiimii= manakiimii
 29. Maqdhaal = (Pronoun) Eenyu, eenyuun, kan eenyuu, kam.
 30. Maxxanoo =(Suffixes) Isaanis akka gajjalaati barreefamaniidha:
  -s          = ( too )  Akka, “anis asin jira”
  -dha      = ( is )    Akka, “kun gaariidha”
  -a          = (from) Akka, Tolaan manaa dhufe, inni biyyaa dhufe,
  -dhaa    = (from) Akka, “gabaadhaa, Awuropaadhaa, Begiidhaa. (dubbachisa dheeraaf )
  -ii          = (from) Akka, Galaanii dhufe,Koborii dhufe, Frankfurtii dhufe,  Adanii dhufe.
  -dhaaf   = (for )   Akka, Tolaadhaaf kenni, bokkaadhaaf jedheen hafe.
  -f           = (for )   Akka, Tolaaf kenni, sababa kanaaf, Waaqaaf jedhii !
  -illee     =  (even)Akka, innillee hin dhufne, anillee hin dhageenye, qilleensillee ni bade.
  -yyuu    = (even)Akka, inniyyuu hin dhufne, aniyyuu hin dhageenye, qilleensiyyuu ni bade.
  -nqee   = (-less)Akka, goblanqee, miillanqee, yaadanqee, firanqee, qalbinqee
  -hoo     = (and)Akka,  atihoo ? Innihoo ? Kunihoo ?
  -tu       = (self ) Akka, anatu fide, bokkaatu dhufe,
  -faa     =(those of….)Akka, Tolaafaa, mukafaa, arbafaa, nyaatafaa, dhugaatiifaa
  -ti        =(possessive)Akka, kan manaati, kan kooti,
  -a       =(possessive)Akka, mana namaa, kottee fardaa, killee indaaqoo
  -dhaan=(by)Akka, xiyyaaraadhaan, makiinaadhaan, eeboodhaan, (dubbachiisa dheeraaf)
  -an      =(by)Akka, miillaan, fardaan, mukaan, gaafaan, harkaan, ijaan, guyyaan
  -tiin     =(by)Akka, makiinaatiin, ulleetiin, qawweetiin,
  -ree    = ( tag question )Akka, kanaree ? Anaaree? Eenyuree ?
  -uma  = (ones self )
  -umatu= (ones self)

Beka

*Mallatoo qooqaa = Waggootii 30 dura Qubeen mallatoota adda addaa mataa irra kaa’uudhaan dhimma ba’maa ture.

 

1 Comment

Comments are closed.