Seeminarii Makaana Yesuus! Maatii tokko keessaa nama 4, Abbaa, haadha, ijoollee yeroo tokkotti dhabuu!

Maatii tokko keessaa nama 4, Abbaa, haadha, ijoollee yeroo tokkotti dhabuu!
 
Haala guyyaa har’aa Seeminarii Makaana Yesuus…namni 8 akka du’e himamaa jira, namni kan biraas yoo jiraate jedhamee shakkamee barbaadamaa jira…reeffa namoota argameetiif sagantaan gaggeessaa Waldaa Makaana Yesuus Bakkanniisaatti gaggeeffamaa jira…
Maatii gadda keessa jiran Waaqayyo akka jajjabeessuuf haa kadhannuuf! Waan isaaniif barbaachisuunis bira haa dhaabbannu !
Via: Gammadaa Olaanaa