(Sabqunnamtii ABO, Damee Alaa) Kora Sabaa ABO Gaggeessina jechuudhaan qaama aangoo fi gaafatama hin qabneen yaamichi taasifamaa jiru kan beekamtii ABOn hin qabnee dha

(Sabqunnamtii ABO, Damee Alaa) Kora Sabaa ABO Gaggeessina jechuudhaan qaama aangoo fi gaafatama hin qabneen yaamichi taasifamaa jiru kan beekamtii ABOn hin qabnee dha.

Beeknee fi dantaa biroo bakka gahachuuf yaalamaa kan jiru tahuu. Koreen qopheessituu Kora Sabaa ABO ibsa Bitootessa 2/2021 baaseen murtii Boordiin Filannoo Biyyoolessaa irratti irkatuudhaan Kora Sabaa ABO taa’uuf koreen qopheessituu sochiitti jira.
 
Koreen Qopheessituu kun gidduu darbe ibsa ifatti baaseen Kora Sabaa gaggeessuuf sochiin eegalamu qaamota dhaabaa dhimmi ilaalu: waajjira Hayyuu Duree , Miseensota Koree hojii raawwachiiftuu kanneen mana hidhaa jiran dabalatee, Miseensota Gumii Sabaa kanneen mana hidhaa jiran, Koree Naamusaa fi To’annoo, fi Boordii Filannoo biyyaalessaatti galchee jira.
 
Dhimma kanas ummanni bal’aa akak hubatuuf karaa miidiyaa adda addaa beeksisee, caasaaleen dhaabaa armaan olitti eeraman sochii Kora sabaa eegalame milkeessuuf yaada qaban akka gumaachan daandii quunnamtii hunda kenneefii eeguutti jirra. Koreen qopheessituu Kora Sabaa ABO sababoota adda addaatiin keessaa hir’atan illee guutuuf kaadhimamtoota eeree mirkaniif Gumii sabaatti dhiyyeessuuf qophii xumurachaa akka jirus ibsa isaa kana keessatti beeksisee jira.
 
Korri Sabaa kun akka gaggeeffamuuf waajjirri ABO muummee Finfinnee Gullalleetti argamu akka banamuuf ABOn irra deddeebi’ee xalayaan Boordii Filannoo fi qqaamota mootummaa gaafatee murtii eeggataa jira. Waajjirri Hayyuu Duree ABO akka beeksisetti bakka korri Sabaa itti gaggeeffamu argachuuf ijibbatni godhamaa jira.
 
Koreen qopheessituu kora Sabaa ABO Bitootessa 2/2021 bahe akka ibsutti, kora Sabaa ABO kan sirnaa fi seerawaa qopheessuuf Koreen qopheessituu Kora Sabaa teessuma Gumii Sabaa Bitootessa 16-18/2020 gaggeeffameen filame hojjechaa jira. Kun kanaan otuu jiruu, qaamni seerummaa hin qabne “kora sabaa ABO gaggeessina; koottaa irraa hirmaadhaa,” jechuudhaan waamichi ABO bakka hin buune suuqa suuqaan waamaa jiraachuun bira gahameera.
 
Akka Koreen qopheessituu Kora Sabaa ABO ibsetti, sirnaa fi seera dhaabaatiin alatti Kora Sabaa ABO gaggeessina jechuudhaan qaama aangoo fi gaafatama hin qabneen yaamichi taasifamaa jiru kun, “Kora ABOn hin beeknee fi dantaa biroo bakka gahatuuf yaalamaa jiruudha.”
Haala kana hubachuun, miseensonni fi deeggartootni ABO akkasumas ummatni bal’aan Oromoon teessuma seera malee kana irraa akka qooda hin fudhanne Koreen Qopheessituu Kora Sabaa ABO hubachiisee jira.
 
Korri sirnaawaa fi seera qabeessi Koree Qopheessituu Kora Sabaa, Gumiin Sabaa of keessaa filee aangoo fi gaafatama itti kenne qofaa dha.
ABOn qabeenya ummata Oromoo maraa ti; shirri ABO irratti dalagamu kamiyyuu akkuma kanaan duraatti karaatti maseenee hafa!
Sabqunnamtii ABO, Damee Alaa
3 Bitootessa 2021

Oromo prisoners of conscience, including Jawar Mohammed, Bekele Gerba, & Hamza Borana, have been on hunger strike for 32 DAYS

Their lives are in critical danger.
We cannot let them die.
Via
OromoProtests
Antony John Blinken
Kamala Harris
Senator Bob Menendez
Senator Chuck Schumer
House Speaker Nancy Pelosi
Gregory Meeks
Rep. Dean Phillips
Senator Amy Klobuchar
Rep. Ilhan Omar
U.S. Department of State
U.S. Embassy Addis Ababa
United States Senate Committee on Foreign Relations
UN Human Rights Council
Michelle Bachelet
European Commission
European Parliament
Amnesty International
Human Rights Watch
Ethiopian Human Rights Commission
Office of the Prime Minister-Ethiopia
CNN International
Al Jazeera English
The Guardian
The New York Times
BBC News Africa