Saamicha Guddaa!Lafa Maqaa Investimentiin Abbaaduulaa Gammadaa Bulchiinsa Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii irraa Saamaa Turee fi Jiru.

Saamicha Guddaa! Lafa Maqaa Investimentiin Abbaaduulaa Gammadaa Bulchiinsa Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii irraa Saamaa Turee fi Jiru.

OPDO’n bara Hoggansa Abbaaduulaa Gammadaa Lafa Oromoo maqaa investimentiin ofii saamaa kaan immoo TPLF saamsisaa turte. Kana keessatti gaheen Abbaaduulaa Gammadaa ofii saamuu fi saamsisuu keessatti qabu daran olaanaa ture.
Haatahu malee FDG taasifameen waggoota dhiyeenya darban kana lafti maqaa investimentiin saamame Magaalota Oromiyaa adda addaa keessaa saamtota harkaa fuudhamee gara Baankii Lafaatti deebi’aa jiraachuun himamaa ture. Kana keessaa Magaalaan Laga Xaafoo Laga Daadhii tokko yoo taatu, lafti hektaara 200 ol tahu waliigalteen adda citee gara Baankii Lafaatti deebi’uu gabaafamaa ture.

Isaan kana keessaa lafti hektaara 10 ol tahe daandii guddaa aspaaltii cinaatti FINFINNEE irraan gara kaaba biyyattiitti geessu harka mirgaan, Dhaabbata CCD fuula duratti argamu bara 2000 A. L. H dura maqaa investimentiin dubartii habashaa maqaan ishee “Sennaayit Dimitrii” jedhamtu ‘Sanyoo’i Abbaaduulaa Gammadaa taate maqaa dhaabbata ‘Alexandiro Musetta’ jedhamuun fudhattee waggaa danuu lafa duwwaa kaa’uu isheetiin bara Aadde Caaltuu Saanii Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii turte harkaa fuudhamee Baankii Lafaatti deebi’ee ture.

Haatahu malee lafti kun gara duubaan kan jiru lammiiwwan Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa’an qorqoorroo irratti ijaaruun kan qubsiifaman yoo tahu; kan hafe daandii guddicha aspaaltii, fuula dura Dhaabbata CCD kan jiru, lafti hektaara 8 ta’e Kaabineen Bulchiinsa Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii bara 2010 murtii dabarseen gaaffii isaanii irratti hundaa’uun lafti kun Abbootii Qabeenyaa Oromoo lama: Obbo Dinquu Dayyaasii fi Obbo Gamshuu Bayyanaaf akka addaan qoodamee kennamu murteessee ture.

Haatahu malee P/I/A Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii yeroo ammaa kan taate Aadde Habiibaa Siraaj lafa kana maqaa investimentiin deebisanii Abbaaduulaa Gammadaaf kennanii jiru.

Lafti kun wayita dubartii maqaan ishee duraan ibsame ‘Sanyoo’ Abbaaduulaa Gammadaa taate ‘Sennayit Dimiitrii’ jedhamtu harka tures Abbaaduulaa Gammadaa waliin qixxee ture.
Ammas maqaa Mootummaa jijjiiramaa jedhamuun lafti kun harkaa fuudhamus deebi’ee maqaa “DEBORAH FOUNDATION” jedhuun Abbaaduulaa Gammadaaf kennamee jira. Maqaan DIIBOORAA jedhu kun maqaa mucaa Abbaadulaati. Isumaa maqaa kanaan dhaabbata qaama miidhamtoota gargaaru jedhuun yeroo ammaa kana irra deebi’ee akka lafa Oromoo saamuuf eeyyamameefii jira.
Kun immoo waltahinsa Shimmallis Abdiisaa fi Habiibaa Siraaj haadha manaa ‘Awwaluu Abdii’ namicha uummata Oromoo ajjeesisaa tureen raawwatame!

Egaa OPDO’n kaleessaa fi ODO’n har’aa gocha saamichaa fi dantaa Oromoo dabarsanii kennuu isaanii ittuma fufanii jiru!!!