Rippoortera OMN Damee Harar duraanii kan ta’e Gaazexeessaa..

Rippoortera OMN Damee Harar duraanii kan ta’e Gaazexeessaa
Udii Musaa Onkoloolessa 26 magaalaa Adaamaa keessatti poolisii humna addaa Oromiyaatiin butamee kan ture, iyyaafannoo hedduu hooda buufata poolisii Magaalichaatti argamuusaa hiriyaan isaa OMN-tti hime.

Gaazexeessaa Udii Musaa guyyaa Kamisaa waaree booda poolisii humna addaa Oromiyaatiin balbala mana isaatii qabamee, buufata poolisii Adaamaatti geeffamuun halkan shanaffaa lakkoofsisus hanga ammaatti mana murtiitti hin dhihaatin jiraachuu hiriyaansaa kun ni hima.

Gaazexeessaan kun cufamuu Studio OMN biyya keessaa booda, akkuma hojjettoota dhaabbatichaa kan biroo hojii dhaabee kan jiru yoo ta’u, bakka jireenyasaa magaalaa Adaamaa tasifachuun beeksisa hojii barbaadaa jiraachuusaa OMN odeeffateera.

Yeroo ammaa kana mana hidhaa buufata poolisii Magaalaa Adaamaa keessatti, akkaataa nama yaaddessuun dhibee koronaatiif eegumsi utuu hin godhaminiif, nyaatni illee alaa akka hin seenneef taasifamanii jiraachuu hiriyaansaa kun OMN-tti himeera.

“Shakkamaan tokko sa’a 24 gudduurti mana murtiitti dhihaachuu akka qabu seerri hayyamus, Udii dabalatee hidhamtoonni buufatichatti hidhamanii jiran hundi mana murtiitti hin dhihaatin torbankota kan lakkoobsisanidha” kan jedhu hiriyaansaa, hanga ammaattis qorannoon ifaa isaaniif godhame kan hin jirre ta’uus himeera.

Odeeffannoo dabalataa hordofuun kan isin qaqqabsiifnu ta’a.


Let us not forget that Abiy’s ideological war began in Oromia, where he eliminated Lemma Megersa, Jawar Mohammed, Bekele Gerba etc – people who did far more than anyone to install Abiy as PM. But that war didn’t require the deployment of fighter jets and tanks. He was able to crush internal party dissent and the opposition in Oromia using the police, special forces and the command post.
Abiy went to war with Tigray because Tigray is politically autonomous and armed and he could not impose his will on Tigray as he did in Oromia.
 
It is important to note that the war in Tigray is an extension of the war that began in Oromia.
Tigray is the last frontier in Abiy’s ideological war to impose his unitary and centralized vision of the future.

Awol Kassim Allo


Yeroo gareen Mootummaa Federaalaafi mootummaa naannoo Tigraay lola walitti bananii jiran kanatti gaazexeessitootni qaamolee mootummaatiin to’atamaa jiraachuun na yaaddessa jechuun Komishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa Tiiwiteriirratti ibse.
Pirezidaantii Komishiinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaatti Dr. Daani’eel Baqqalaa akka jedhanitti torbaan kana keessa erga waraanni waliinii biyyichatti eegalee as Gaazexeessitoonni ja’a (6) hidhamanii hanga yoonaa mana murtiitti hin dhihaatin jiru.
 
Gaazexessitootni sadii Ejensii Pireesii Itoophiyaa keessaa qaamolee nageenya Federaalaatiin kan qabaman yoo ta’u, isaanis Gaazexeessaa Haftuu Gabragzaabiheer, Abrahaa Hagoosifi Tsaggaayee Hadduushee kan jedhamanidha. Gaazexeessaa OMN Udii Muusaa dabalatee, gaazexeessitoota waraannni biyyattiitti erga jalqabee booda qabaman ta’u Koomishineer Dr. Daani’eel Baqqalaa ibsaniiru.
Torbaan dura gaazexeessaan Miidiyaa Awloo Miidiyaa kan ta’e Baqaaluu Alaamirrawoo fi qopheessaa Olaanaa Gaazexaa Addis Standard kan ta’e, Madinee Iqubaamikaa’eel qaamolee nageenyaatiin qabamanii turan.
 
Yeroo lolaafi waraanaa hamaa kanatti, to’atamuun Gaazexeessitootaa, Itiyoophiyaa keessatti danachuun na yaaddessa kan jedhu dhaabbanni mirga namoomaa Itiyoophiyaa, dhimmi Gaazexeessitoota kanaa bu’ura seeraatiin akka hordofamuu qabus ibsaniiru.
Gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaa ji’oota shanii oliif mana hidhaa Bilxiginnaa jiraachuusaa ni yaadatama.


አስቸኳይ!!!
ለመላው የኦሮሞ ህዝብ!
ነገ ህዳር ሶስት ቀን በመላው ኦሮሚያ የነፍጠኛው ስረዓት “በትግራይ ህዝብ ላይ የከፈተውን የእርስ በእርስ ጦርነት ደግፉ” በማለት በጠራው የስላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ፣ መላው የኦሮሞ ህዝብ፣ በመላው ኦሮሚያ በነቂስ በመውጣት፣ ሰልፉን ወደ አገር አቀፍ ” የእርስ በእርስ ጦርነት ተቀውሞ እና የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ሰልፍ” እንድ ቀይር ጥሪ እናቀርባለን።
በኢትዮጵያ ሰዓት ዛሬ ማምሻውን እና ሀሙስ ህዳር 3 ሙሉውን ቀን የነፍጠኛው ስረዓት ባመቻቸው በዚህ አጋጣሚ “ኦሮሚያ አቀፍ የእርስ በእርስ ጦርነት ተቃውሞ እና የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ የተቃውሞ ሰልፍ” ላይ ዝርዝር መግለጫዎች እንሰጣለን። ተከታተሉን!!!
መረጃውን በፍጥነት አሰራጩት!!!
እንደዚህ ማ በኦሮሞ ህዝብ አይሳለቁም!!!

Dhaamsa Oromummaa Deggertoota Jawar Mohammadiif:
 
Qabsaa’onni Oromoo FB fi tweetara irra jirru bakka lamatti qoodamna. Kanneen Jawaritti amananii fi kanneen WBOtti amanan. Kanneen Jawaritti amanan “Jawar Mohammad duwwaa tu Oromoo bilisoomsa” jedhanii amanu. Akkuma kana kanneen WBOtti amananis “Qawwee duwwaa tu bilisa nu baasa” jedhanii amanu. Jawar WBO hiikkachiisuu irratti qooda ol aanaa xabateera. Ifatti “amma WBO nu hin barbaachisu” jedhee lallabee ture. Ifattis mootummaa Abiy Ahmad deggeree ture.
 
Har’a Jawar hidhaa jira. Mootummaa Abiy deggeruun isaa akka dogoggora ture utuma hin hidhamiin amaneera. Erga hidhamees WBO hiikkachiisuu isaatti akka hedduu gaabbee jiru tu himama. “Jireenya koo keessatti kanan gaabbu yoo jiraate WBOn hiikkachuu qaba jedhee lallabuu koo ti” jedhee akka xabaqoota isaatti dubbate tu dubbatama. Dhugaan lafarra jirus haala amma jiru kanaan falli tokkichi hidhannoo ofii jabeeffachuu akka ta’e mul’isa.
 
Kaleessi har’a miti. Kaleessa walitti mufannee wal mufachiisuu malla. Har’a garuu yammuu ummanni keenya gidiraa keessa jiru kanatti walirraa qoollifachuun gatii hin qabu. Har’a hundi keenya doonii tokkicha keessa jirra. Dooniin kunis liqimfamaa jira. Hunda keenya fuudhee gabrummaa caalutti nu geessuu mala. Har’a WBOn bosona jira. Jawar dabalatee hoogganoonni keenya hidhaa jiru. Hoogganoota keenya kana kan bilisa baasee saba keenya bilisa baasuu danda’u WBO fi WBO qofa akka ta’ee yoomuu caalaa ifa ta’ee jira.
 
Dhaamsi ani deggertoota Jawariif qabu, yeroo murtessituu kanatti waraana bilisummaa Oromoo bira qabeenya keessaniin dhaabbachuun hegeree Oromiyaa fi lubbuu Jawar Mohammad baraaruufillee murteessaa dha. Hubadhaa: Nafxanyoonni Jawaariin hanga dhabamsiisanitti rafanii hin bulani. Abiy Ahmadis haala mijeeffatee dhabamsiisuuf duubatti hin deebi’u. Obboleessa keenya kana kan hidhaarraa baasisee Oromiyaas bilisoomsuuf carraa qabu Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) qofa. WBO bira dhaabbadhaan dhaamsa koo ti.
Horaa Bulaa
Mosisa Aga
Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii Bulchiinsa magaalaa Gambeelaa keessatti Sadaasa 9, 2020 Poolisii Humna Addaa Oromiyaa dargaggoota lama manaa gadi baasuun ajjeesuu, maatiin OMN-tti himan.
Dargaggoonni ajjeefaman kunniin
 
Carraa Hooriyaa fi Maatiwoos Bantii kan jedhaman yoo ta’u, hojii guyyaa hojjechuun maatiisaanii kan tajaajilanidha jechuun obboleessi Maatiyoos Bantii OMN-tti hime.
Taateen kun Wiixata waaree booda naannoo sa’a sagaliifi walakkaa keessaa, dargaggoota Qe’eesaanii keessa nagaadhaan jiraataa jiranirratti ajjechaan dhimmicha raawwate jechuun OMN’tti himanii jiran.
“Sababa roorroo qaamolee nageenyaatiin uummata keenyarratti godhamuuf jecha, awwaala obboleessakoo irratti argamuu hin dandeenye” kan jedhu miseensi maatii nama ajjeefamee tokko ammoo, bilbilaan haala bakkicha ture akka adda baafatetti, dargaggoonni kun lamaan ajjeefamanii akka reeffi isaanii hin awwaalamneef bakka ajjeefamanitti eegamaa turan jedha.
Maatiin jaarsummaatiin Poolisoota kadhatee, reeffa fudhachuun kaleessa reeffa dargaggoota kanaa awwaallachuus namni kun OMN-tti himeera.
 
Poolosiin Humna Addaa Oromiyaa maqaa olaantummaa seeraa kabajuu jedhuun, aanaalee Godina Wallagga Lixaa hedduu keessatti, niitoorkii balleessuudhaan namoota nagaa hedduu hidhaafi dararaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.