Rimmiddii Kaabinee: Taatee Bara Wayyaanee Kan Fakkaatu

Rimmiddii Kaabinee

Taatee Bara Wayyaanee Kan Fakkaatu

Sadarkaa Federaalaa irraa qabee hanga Aanaatti hamma Filannoon xumuramutti Hoggansa Kaabinee gurguddaa akkuma bara wayyaanee sanatti Aariitiidhaan Rimmiddiin Hoggansaa kan yeroo gabaabaa kennameera.Akka Federaalaatti Muummee ministeeraa qofatu waajjiratti hafee jira. Akka Naannooleetti presidentoota qofatu waajjiratti hafee jira,akka Godinaa fi Aanaatis Bulchaa Godinaa fi Aanaa qofatu Waajjirati hafee jira malee hunduu rimmiddi supervision fi inspection ba’ani jiru. Qaamni Supervision bobba’ani jiran kun bakka jiran ta’anii Gabaasaa bilbilaan guyya guyyaan kennuu,gaafa14 immoo qaamaa dhihaatani gamma gamma gaggeessu.
 
Fkn Ministeerootaaf gara naannooleetti,Kaabinoota Naannolee irraa gara godinaaleetti,Kaabinoota Godinaalee irraa gara Aanaalee tti Rimiddiin Supervision fi inspection kennamee jira.Mee naannoo keessan keessa ilaalaa namni fuulli haaraan Coccoomaa garaa guddatuu fi Leezeerii uffatu guutee hin jiruu? Bakka isaan bulan caqasaa. Ajandaa maaliif deemu.?
 
1.Caasaa Mootummaa deebisanii ijaaruu
2.Filannoo baranaa milkeessuu.
3.Duula Waraanaa jabeessuu.
4.Hojjettoota mootummaa fi Qaamoota Hawaasaa addaa addaa keessaa namoota ilaalcha dhaaba mormaa fi qaama hidhatee jiru qaban Irratti murtee,hidhaa,ajjeessisuu fi reebuu murteessuuf dhufani jiru.
Via: Maammee Caffee


Murtii hadhooftuu ilmaan Oromoo irratti manni murtii bilxiginnaa murteesse.
Daddacha guyyaa har’aa ooleen murtiin dabaa ilmaan Oromoo sabboontota ta’an irratti murtaa’uu dhageenye.Haaluma kanaan:
Annisaa Getaachoo waggaa 20
Caalaa Taammiruu Waggaa 20
Bsaa Sanyii Amsaaluu waggaa 3 fi Ji’a 9
Liidiyaa Abarraa waggaa 6 fi
Soolan Hailee hojjetaa baankii waggaa 2
akka itti murteessan odeessi arganne ni ifoomsa.
Wayyaaneenis murtii dabaa du’aafi umrii guutuu ilmaan Oromootti murteessaa turtee dhumarratti hirree qeerroon biyyee siphatte.