Record Number MPs Vote against Daniel Kibret’s Place in Media Board

Record Number MPs Vote against Daniel Kibret’s Place in Media Board

Daniel Kibret, an advisor to Prime Minister Abiy Ahmed (PhD).

(addisfortune)–Daniel Kibret, an advisor to Prime Minister Abiy Ahmed (PhD), has earned a place in legislative history for receiving the highest number of votes against his nomination as a director of the board of the state-owned Ethiopian Press Agency.

Out of the 285 members present today, 126 MPs voted against his nomination to continue serving as a director of the state-owned Ethiopian Press Agency. There has not been such a large rebellion registered in parliament since 1995.

The administration presented nine directors before parliament for confirmation, including Awelu Abdi, as board chairperson of the Agency. Awelu’s, a member of parliament himself, received a no-vote from 20 MPs.

Awelu has an academic background as a mathematician and is currently pursuing post-graduate studies in economics. Awelu was an advisor to the president of the Oromia Regional State, the deputy director of the Metals & Engineering Corporation (MetEC), and the head of the Oromia Jobs Creation Office.

Other nominations to the Agency were also approved, including Obang Metho, Manyazewal Endeshaw and Wodajeneh Meharene (PhD). The most resisted, however, was Daniel’s nomination because some MPs argued his religions bias would stand in the way of him representing all religions in the country.

Dhiheenya kana nama hayyuu ganamaa Oromoo (organic intellectual) ta’e, hedduus ummata biratti kan beekamu tokko (amma maqaa dhahuu hin fedhu asitti) osoo waliin teenyee buna dhugnuu, waa tokko naan jedhe:

“Ani siyaasa biyyattii kanaa amata shantamaaf beekumsaaf xiyyeeffannoodhaan (with critical consciousness) hordofeen jira. Akka namicha ammaa kanatti kan biyyaaf ummata kana balleessuudhaaf xiiqeffatee itti deemeefii ittis deemaa jiru takkaa hin agarre.”

Waanuma hayyichi jedhen as kaahe ani. Itti hin daballe, irraayis hin hir’ifne —tana quba qabaadhaa.

Nagayaan bulaa!

Girma Gutema


MM Abiy soba aadaa godhate fakkaata. Dhimma Daani’eel Kibrat ilaalchisee komii gama Muslimaatiin ka’u “Ijoollee Muslimaa bebbeekamoo, barsiisota Muslimaa kan ta’an wajjiinis laallee jirra” jedhe. Mee amma dubbiin kun dhugaa fakkaataa? Ustaazonni keenya Daani’eel Kibrat nama qulqulluu ta’uu MM waliin mari’atanii walii galan fakkaataa? Garuu MM kun maaliif soba jaalata? Sobni suusii namatti ta’a jedhu faranjoonni. Namni soba bare dhaabuun rakkisaadha.

Maalumaafuu dhimma Daani’eel ilaalchisee waan armaan gadii kana jedhe MM Abiy Ahmad.

“Daani’eel Kibrat biiroo koo waan jiruuf isa wajjiin wal qabatee naannoo Muslimaa irraa wanti ka’u baay’een jira. Ani hamman beekutti, qulqulleessuudhaaf yaaleen jira. Yaanni ati yaadde sun dhugaa natti hin fakkaatu. Ijoollee Muslimaa wajjiinis bebbeekamoo barsiisota Muslimaa kan ta’an wajjiinis laallee jirra. Dubbiin akkasii miti. Obsaan laaluun gaariidha. Ittin amanu an. Dhagayeen jira. Qulqulleesseen jira. Ittin amanu. Ittuu Muslimaaf Kiristaana walitti fiduudhaaf yaalii guddaa godha mucaan sun. Kanaan dura, dubbii keessatti, waan balleesse qabaachuu danda’a. Amma biiroo koo galee hamma jirutti garuu wanti akkasii hin jiru” jedhe MM Abiy Ahmad.

“Kanaan dura, dubbii keessatti, waan balleesse qabaachuu danda’a. Amma biiroo koo galee hamma jirutti garuu wanti akkasii hin jiru” jechuun kun Namni yakka hojjate erga biiroo MM galee hin gaafatamu jechuudhaa? Nama dhiba!

Ferhan Abdulselam

Oromoo Biyya Sudan Jirtu ajaja Mootummaa Pilsigina hidhaa gurama jiran.