“Rakkooleen jiran kan walirraa nu fageessan waan hintaaneef waliin hojjechuu filanne” -Jaal Daawud Ibsaa

“Rakkooleen jiran kan walirraa nu fageessan waan hintaaneef waliin hojjechuu filanne”
-Jaal Daawud Ibsaa

(Dh.P.I/Bariisaa)

Dhaabbilee siyaasaa hangafa Oromoo keessaa tokko kan ta’e Addi Bilisummaa Oromoo (ABO), jireenya baqaa waggoota dheeraa booda erga biyyatti deebi’e waggaa tokko caaleera. Filannoo baranaarratti hirmaachuufis Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaatiin galmaa’ee waraqaa ragaa fudhachuun sochii eegaleera.

Qophii addichi filannoof taasisaa jiruufi dhimmoota biroorratti hayyu duree ABO, Jaal Daawud Ibsaa waajjirasaaniitti haasofsiisneerra. Gaafdeebiin isaan wajjin taasisnes akka armaan gadiitti dhiyaateera dubbisa gaarii.

Bariisaa: Filannoo bara 2012f ji’oota muraasatu hafa; qophiin taasisaa jirtan maal fakkaata?

Jaal Daawud: Yeroon filannichaaf hafe gabaabaadha. Boordii Filannoorraa waraqaa ragaa argachuuf waggaa tokko dura iyyata galfannus kan arganne dhiheenyatti. Sababa kanaan sochii nuti filannoof taasisnu gara ji’oota saddeetiif rakkoo keessa ture. Waliigalteedhaan dhufnus mootummaan waliigaltee keenya hojiitti hiikuuf qophii hinturre.

Faallaasaatiin filannoo bara 2012f akka morkotaa cimaatti waan nu ilaalaniif kana laffisuuf yaaluutti ka’an. Kana karaatti deebisuuf mariifi jaarsummaa baay’ee keessa erga seenamee ji’oota lamaa as xiqqoo waan sirrate fakkaata.

Sababoota eeramaniifi kanneen biroorraa ka’uun qophiin nuti filannoof taasisuu qabnu boodatti nu jalaa harkifateera. Ta’us yeroo qabnutti haalaan fayyadamuuf qophii imaammataa gara xumuruutti jirra. Leenjii leenjistootaas bakkawwan adda addaatti kennaa jirra. Leenjiin kaadhimamtoota filannoos ittifufa. Leenjisuu cinaatti haala filannoo kaadhimamtootaarratti miseensotaafi deggartoota keenya wajjin ni hojjetama. Mirgaafi dirqama filattootaarrattis leenjii ni kennama.

Dubartoota filannoorratti hirmaachisuufis hojjetaa jirra. Biyya kanatti dubartoonni siyaasa keessatti ni hirmaatu akkasumas, ni miidhamu. Haala kana keessatti dubartoonni ga’umsaan hirmaattota akka ta’aniif hojjetamaa jira. Dimshaashumatti hojiilee kanaan dura xumuruu qabnu amma eegalaa jirra jechuudha.

Paartiilee morkottootaa wajjummaan hojjechuu dandeenyu wajjinis waliigalleera. Torbanuma darbellee paartiilee 10 wajjin waliigaltee mallatteessineerra. Kun ji’oota hafanittis kan ittifufu ta’a. Paartiilee biroo wajjin ammoo falmii ni eegalla, akkasumas haala rakkoo biyyattiitiif furmaata waaraa argamsiisuun danda’amurrattis ni mari’anna.

Guutummaasaaf liinkii gadii cuqaasaa

Ethiopian Press Agency /Bariisaa


Mariin paartiilee siyaasa ummattoota lamaanii gaggeeffamaa jira
(Dh.P.I/Bariisaa)

Mariin paartiilee siyaasaa Oromoofi Amaaraa Finfinnee Hayaat Reejensii Finfinneetti gaggeeffamaa jira.

Mariin paartiilee kunnee hariiroofi walitti dhufeenya ummattoota lamaanii cimsuufi sadarkaa olaanaatti guddisuuf kan gargaaru ta’uu Hayyuu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa dubbataniiru.

Mariin kun yeroo lammaffaaf gaggeeffamaa kan jiru yoo ta’u, keessumaa qaamolee ummattoota lamaan walitti buusuuf socho’an of keessaa baasuun nageenya waaraa diriirsuuf akkasumas, rakkoolee yunivarsitiwwanitti umaman kallattiisaa otoo hin jijjiriin tasgabbeessuuf gahee guddaa akka qabu himaniiru.

Dura Taa’aan Adda Mul’ata Hawaasummaa Amaaraa Obbo Siyyum Mangashaa gamasaaniin, mariin hawaasas ta’ee paartiilee ummattoota lamaanii kan dura gaggeeffaman dhugummaafi onneerraa akka hin taane himanii, kan ammaa garuu jijjirama hundeerraa galmeesisuuf kan hojjetudha jedhaniiru.

Walittii dhufeenya ummattoota lamaanii cimsuufis marii walitti fufinsaa taasisuun kan hojjetan ta’uu himaniiru.

Wayinisheet Kaasaatiin
Suurri Daanyee Abarraa

#ARSII_SIRKAA

Godina Arsii Aanaa Sirkaati Waajjirri Adda Bilisumma Oromoo /ABO/Saqamee jira.

Fallii jiru FILMAATAAN OPDO of irraa geggeesuudha.


#Ethiopia:A meeting b/n representatives of political parties, academicians & opinion makers drawn from #Oromia & #Amhara regions took place today.The meeting was primarily aimed at finding solutions to recent spike in university violence in the two regions

FBC (Fana Broadcasting Corporate


በኦሮሚያ እና በአማራ ክልሎች የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምክክር መድረክ እየተካሄደ ነው

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 6፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ) በኦሮሚያ እና አማራ ክልሎች የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ የምክክር መድረክ እየተካሄደ ነው።

የውይይት መድረኩ በሁለቱም ክልሎች ባሉ ዩኒቨርስቲዎችበሚከሰቱ ግጭቶች ዙሪያ በመምከር የመፍትሄ ሃሳብ ለመጠቆም ያለመ መሆኑ ተገልጿል።

ከዚህ ባለፈም ውይይቱ በሁለቱ ክልሎች ህዝቦች መካከል ያለውን የእርስ በርስ ግንኙነትና ትስስር ይበልጥ በማጠናከር ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠር የሚያስችል መሆኑ ተመላክቷል።

እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ተቀራርበው በቅንጅት እንዲሰሩ እና የፖለቲካ ዓላማቸውን እና ተግባራቸውን በተለያዩ አካባቢዎች ለደጋፊዎችቻው እንዲያሳውቁ ያስችላል።

የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ሊቀ መንብር አቶ ዳውድ ኢብሳ እና የአማራ ማህበራዊ ራዕይ ሊቀመንር አቶ ስዩም መንገሻ የፖለቲካ ፓርቲዎቹን ወክለው ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ፥ የውይይት መድረኩ ፖለቲከኞች ከጥርጣሬ መንፈስ ወጥተው በቅንጅት እና በመግባባት መስራት እንዲችሉ በር የሚከፍት መሆኑን ተናግረዋል።

በተጨማሪም የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በሁለቱም ክልሎች በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የሚስተዋለውን የተማሪዎች ሞት እና ግጭት ከምንጩ ለማድረቅ የበኩላቸው ድርሻ የሚወጡ መሆኑን አብራርተዋል።

በአዳነች አበበ