Rakkoolee keenniinsa lafaa naannawaa Finfinnee Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessa jiru.

Above Single Post

Rakkoolee keenniinsa lafaa naannawaa Finfinnee Bulchiinsa magaalaa #Buraayyuu keessa jiru.

#Buraayyuu (Inbox)

“Waggaa shanii asi Yeroo addaa addaa lafa mana jireenyaa magaalaa Buraayyuu keessatti uummataa fi Qeerroo magaalichaaf kennuuf waldaan 127 ijaaramee ture. Waldooliin kunneen rakkoolee walxaxaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti uumamuun waggaa hanga kana lafa mana jireenyaa utuu hin fudhatin turaniiru.

“Adeemsi kenniinsa lafaa magaalaa Buraayyuu keessa jiru kan baayyee nama dhibu yeroo ta’uu rakkoo wal fakkaataan ofittummaa hojjetootaa fi Bulchitoota achitti gegeeddaramaniin dhalatee uummata gidirsaa fi wal dhabdee adda addaa irraan ga’aa tureera, ammas itti jira.

“Waldaaleen baayyeen kan ijaaraman nama hin jirre ykn hin beekamneen karaa hojjettootuma mana qopheessaa fi bulchitootaan yeroo ta’u, Lafa maqaa waldaa ofii ijaarratan kanaan fudhanii dabarsanii akka gurguratan ture komiin jiraattoti kaasani. Dabalataanis lafa waldaaleef hiramuuf qophaa’e maallaqa guddaa itti fudhachuun labsii mootummaan baase irra cinatti dhiisuun abbootii qabeenyaa ‘real state’ ijaaraniif dabarsanii kennaa turaniiru.

“Waldaaleen ijaaraman keessaa tokko tokko immoo komiin isaanii lafti kaartaan itti ba’ee nuuf kenname, yeroo dabalataan waldaa biraaf ykn abbootii qabeenyaaf kennametu jira jedhu. Lafuma tokkicha nama lamaafi isaa oliif yeroo kennamutu dhalatee uummata illee yeroo walitti buusaa jirutu mul’ata.

“Rakkooleen kenniinsa lafa mana jireenyaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessa jiru kuni yeroo hedduu wal dhabdee kan uumaa jiru yeroo ta’u, namooti waldaalee ijaaramanii jiran keessaa deemanii gaaffii dhi’eessan yeroo itti qabamanii hidhaman illee tureera. Uummati qaama komii isaanii itti dhiyyeeffatan akkasumas miidiyaa rakkina keessa jiran isaaniif dhiyeessu dhabuun hedduu rakkachaa turaniiru.

“Rakkooleen wal fakkaatoo ta’an magaalota Naannawaa Finfinnee jala jiran kanneen akka; Galaan, Laga Xaafoo, sulultaa, Sabbataa, Duukam fi kkf keessatti akka jiru nuuf ibsaniiru.
Kanaaf Miidiyaan uummataaf quuqama qabu garasitti imaluun rakkoo uummati keessa jiru ifa baasee akka furmaati siqamuuf gochuutu irra jira.”

~from Dula Mulugeta Gute.


Ethiopia: ከታከለ ኡማ ስንብት በስተጀርባ ያለው ሴራ Takele Uma | Abiy Ahmed | Addis Abeba | Adanech Abebe


“Fiigichi daa’imaa hamma mana daabbootti jedhama mitiiree

“Qabsoon #OPDO Hamma ummanni harka rukutuuf qofa
Manni baruumsaa kun magaalaa #Roobee naannawa buufata konkolaataatti argama

“Akkuma agartan kana qubeen afaan oromoo gubbaa mitii jalumattuu barraahee hin jiru kun qaanyii qaanyii caaluudha

“Baale gaafa #Nafxanyaan eenyummaa oromoo mulqaa lafaaf nama oromoo #Kiristinnaa kaasaa ture sanaayyuu lafaaf nama ofiis #kiristinnaa hin kaafne

“Har’a bara jijjiiramne jennee utaallutti bars aangoo warra kaabaa irraa fuunee keennatti kenninetti
Afaan #Habashaa bal’atee bal’ifatee #Roobern keessatti mul’achuu caalaa wanti nama qaanessu hin jiru

“Manni baruumsaa kun hatattamaan akka furmaata argatu ykn akka nurraa cufamu gaafanna

“Mootummaan naannoo #Oromiyaas waadaa kana ummataaf galee ture garuu bakka garii malee bakka garii akka waan hin argineetti irraa of qusateera gatii ta’eef furmaanni numa ummata oromoo bira jira

“Tanaafuu magaalaa teenna haa qulwulleessinuu raqa habashaa keessaa haa yaafnuu.”

~from Usmaan Waariyoo Heeban


Maqaan kan kee kudhanii
Ani kamiin si haa yaamu
Takka usee nutti ka’a
Balaa kan kee silaa hin dhaamu

Utuu qaama kee miicuu
Xurii sirraa qulqulleessuuf
Shittoo #Paaris Sitti bitee
Qaama kan kee si urgeessuuf

Ati garuu hunda diddee
Lafuma kaleessaa teessa
Hima kan koo lagattee
Kan soddaa kee dhageessa

Imalli kee hin tolle
Manni kee raqa baata
Harki kee orma dhiisee
Gara galee fira nyaata

Kufa keetiif hojjsnna
Erga baduu filattee
Nafxanyaaf si kaadhima
Erga ati nikaa hidhatte.

~by Usmaan Waariyoo Heeban.


#Baalee_Bahaa (Inbox)

“Godina baale bahaa guyya 2/2/2012 tti isini hundeessina jedhani ummataa
Beellama qabaniifi turan beellama san waan guyya dabarseef motumman
San dagachiisuf jecha sababa alaaba minilik godhate ummata muslimafi kiristanan walitti naqe akka ummanni yaada godina baale bahaa hin kaafnef raayya ittisa biyya magaala gindhiiritti buusani ummata cacabsa jirti
Dargagota heddu fuudhani gara kampi raayya ittisa biyyaattiin taran qeerron hedduun midhamani hospitala seenani jiru jaarsota biyya heddu hidhani jiran. Haga yoomiti ummata oromo humnan bulchun kun maalif gaafi ummata humnan ukkamsun barbaachise?”

~from Abdulaziz TheGunner.

Via: Tsegaye Ararssa

Below Single Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.