Rakkoo Dhaabbilee Siyaasaattin Oromoon Deebi’ee Gabrumma Jalatti Kufuu hin Qabu.

#Rakkoo Dhaabbilee Siyaasaattin #oromoon Deebi’ee Gabrumma Jalatti Kufuu hin Qabu.

Dhugaa walitti Himuuf oromoon Hanga Siyaasni isaa Harka Daldaltoota Siyaasa Kessa Bahuutti karaa Siyaasattin Galma Yaade hin Ga’u Waan ta’eef Baruma baraan Carraan isaa #Booyicha. Hunduma Jalala Fiiguu fi Kaayyoo osoo hin Taane Maqaa dhaabbilee Siyaasa fi Namoota dhuunfaa Akka waaqatti laaluun rakkoo Guddaa ummata #oromoo Ummata #Guddaa Gaafa Africa ta’e kana saboota xiqqoon akka Gabrooman Godhaniidha.

Ajjeechaa, saamicha fi hidhaan irraa hin Dhaabbattu yoomille hanga Daldaltooni siyaasa maqaa oromoottiin Daldaluu dhiisanitti.

 #Gara Biroottin Dhaabbileen siyaasa oromoo waan malee miti kan akkatti baay’ee ta’ani. Kaayyoon oromoo akka dhaabbilee siyaasa oromoo kana hin baayatani. #Sababaa Walqoodinsi #Gandummaa fi Amantaa irratti Hundaa’e Maddi isaa eessa jennee yoo xiinxale Warra Habashaa taatus akka oromoo kessatti babalatuuf ga’een paartiilee siyaasa Oromoo ol’aanadha.

Yeroo Paartiileen siyaasa oromoo Walqoodinsa oromoo kessatti #shoora ol’aanaa taphachaa turan ammas jiran jennu waan malee miti.

1).Dhaabbileen siyaasa oromoo amma jiran Haala Hundeeffama isaani yoo ilaale hundi #isaaniyyu akeeka fi Kaayyoo saba oromoo akka ka’umsatti qabatani akkata isaaniif mijaa’uun kan Gurmaa’ani malee Gurmu sabattiin miti kan gurmaayan.
2). Dhageeeytiin Dhaabbileen siyaasa oromoo qaban Godina gara Godinaatti Garaagarumma Guddaa Qabu.garaagarumman kun Hubannoo siyaasa ummani oromoo qabu irraa ykn garaagarumma strategy siyaasa dhaabbileen siyaasa oromoo qaban irratti hunda’e miti.
Jalqabuma Irraa baayachuun Ykn addaan Fotoqaa dhufuun Paartii siyaasa oromoo kan dhufe walitti #hinaaffaa Fi Walqoqooddaa #amantaa fi Gandumma Beektoota siyaasa oromoo irraa kan ka’e ummanis akka walqoodu waan ta’eef.

Waan Hundaafuu oromoon Lammaffaa Gowwoomuu hin qabu.

Bara dargiin Kufu ummani oromoo carraa Guddaa argate sababaa Dhaabbilee siyaasa oromoo dhabee dabarsee #TPLF kennamef waggaa 27 gabrumma addaa #ajjeechaa, Biyyaa Baqachuu fi #qaama hirdhachuu mudate. Bara 2016-2018 Ammas Deebi’ee Roorroo san jalaa bahuuf jedhee ilmaan isaa qaqaalii kumaatamaan itti wareegee gabrumma sababaa Kufaatti dhaabbilee siyaasattin itti dhufte of irraa kaasee #Dhaabbilee siyaasa gabrummaaf isa saaxilehu bilisoomse.
#Kanaafuu Oromoon akka kaleessa Sababaa Dhaabbilee Deebi’ee Gabrumma jalatti Akka hin Kufne Dammaquu barbaachisadha.

~by Abdi charchar.

Dhaamsa manguddoo #Baalee_Agaarfa kana dhageeffadha me #share_godhaa warra bilxiginnaa biraan gahaa ጉለሌ ፖስት