Site icon Kichuu

”Raayyaan saba hin qabu” kuni akkami? Oromoo jalatti yoo ta’e hayyee.

”Raayyaan saba hin qabu” kuni akkami? Oromoo jalatti yoo ta’e hayyee. Afaan amaaraan barreessaa, Xoophiyummaa Oromiyaa keessati leellisun ni taatu? Xoophiyummaa akkam? Nafxanyummaa ifaa ifatti ija babaase dhufe dha. Adaamaatti kan akkas jedhan.

Biyya Oromiyaa


ODF erga dhalatee fi biyyas seenee eegalee hojii isa guddaa duraa tokko hojjeteera. Kunis hariiroo ummatoota Oromoo fi Sidaamaa jabeessuuf imala gara Hawaasaatti godhee dha. Ummatni sidaamaa fira tarsiimoo guddaa dha. Seenaa fi aadaa akkasumas jireenya hawasummaa bal’aa waliin qooddata. Gadi qabamee ibsamaa ture malee lakkoofsa ummataatiinis Sidaamaan toora olii keessa jira. Firoomaa fi tumsa ummata Oromoo fi Sidaamaa jabeessuun hegeree keenya milkaahaa gochuuf baay’ee murteessaa dha. Hogganoonni ODF sochii gaarii eegalan kana gara ummatoota ollaa Oromiyaa biroottis akka itti fufan hawwina.

Haaluma wal fakkaatuun imalli Jawar Mohammed guyyoota muraasa dura gara Affaaritti godhes imaloota ollaa kan inni hanga ammaatti godhe hunda caalaa gatii guddaa kan qabu. Akkuma beekamu Wayyaaneen eega aangoo gadhiiftee boodas tahu Affaariin akka ristii ishii dhuunfaatti laalaa turte. Affaar qabatanii ittiin mootummaa federaalaa rukutuuf waan baay’ee godhaa turani. Oromiyaan ala baanee ummatoota ollaa keenyaa dubbisuu fi firoomfachuun murteessaa dha. Dhamaatii diinni jara dogoggorsee nurratti jaaruuf dhama’u harkatti fashalsa. Firooma jara waliin qabnu jabeeffachuun Itoophiyaa haaraa ijaaramtuuf murteessaa dha. Nageenya Oromiyaafis wabii dha. Qabsoo siyaasaa Itoophiyaa keessatti bifa haaraadhaan finiinaa dhufaa jiru keessatti injifannoodhaan kan bahuu dandeenyus hojii dippilomaasii walii keenya gidduu kana yoo jabeessine qofa.

Yaya Beshir

Ajjeefamuu wallisaa Daadhii Galaan irratti uummatni keenya guutummaa Oromiyaa hiriira ba’ee balaaleffata jedhee tilmaameen ture. Uummatni Oromoo maal ta’e?
Daa’imman isaa haadha jalatti yeroo ajjeefaman, misirrootni gaa’eela dhaabbataa jiran amaamota waliin yeroo ajjeefaman, aartistiin qaroo sabaa ta’e yeroo ajjeefamu Oromoon maaliif callise? Uummatni Oromoo maal ta’e?????????

Dábessá Gemelal

‘Bilisoomne’ jette Ijoolleen daadhii quufte

Surraan kun Dhugaatti Onneen Nama tuqaa Dubartoon keenya Akkatiin Hojjatani Ilmaan Ofii Guddisuu.
Yaa Oromoo ________!!!


By:Najat Hamza

Darkness is a contrast of the Light!

We should never lose hope nor should we give up our aspirations towards complete freedom. These days, it is hard to see through the clouds and find the arrays of hope and a better tomorrow. However, hope never stops nor disappears, Hope lives always. It is always there for us to anchor on. The darkness of confusion and sharp tongued serpents will blow over and truth will once again shine bright.

We forget our resiliency, our strength as people to withstand and thrive under the harshest of circumstances and win. This final challenge is not different, it is just another handle to get over. I understand if our expectations are not met fully right now, but we will get there. One thing we have to be sure of is that, there is no going back to what was regardless of the rhetoric and dog whistling of our glorious past, that was not so glorious for us as people.

It is you my people who decided to move the needle towards justice and truth. It is you and only you who would get to its final destination. Thus, it was hard road, a difficult road, a road painted with the blood of our martyrs to date, it is not easily swayed to where one wishes it to go. It goes to its final destination, freedom for us and by us.

Hold your heads high, you are all what bravery looks like!
#BetterDays #Oromo #Oromia

Exit mobile version