‘Raashina osoo hin taane qubsiifamuu feena’ – Buqqaatota Hammarreessaa

‘Raashina osoo hin taane qubsiifamuu feena’ – Buqqaatota Hammarreessaa

‘Hanga deebii argannuutti hin deebinu jedhee namni kaampii gadi dhiisee yaa’e’

(BBC Afaan Oromoo) — Buqqaatonni kaampii hammarreessaa keessa qubatanii jiran mootummaan yeroo jedhetti nu hin qubachiifne jechuun komii qaban ibsatuuf kaampii gadi dhiisanii karaatti bahan.

Jireenyi kaampii itti ulfaatuufi mootummaan yeroo gara gara isin qubachiifna jedhee beellama qabatuu malee hojiitti hiikuu dadhabuu jiraattonni BBC’tti himanii jiru.

Kanaaf jecha haadholii ulfaafi kanneen dahanii jiraniin alatti buqqaatonni hundi kaampii gadi dhiisanii karaatti bahanii jiru.

“Hanga deebii argannuutti hin deebinu jedhee namni kaampii gadi dhiisee yaa’e,” jedhu jiraataan dubbifne tokko.

Rakkoon kun kan warra kaampii Hammarreessaa keessa jiran qofaa osoo hin taane, kanneen galma waajjira qonnaa magaalaa Harar keessa qubatan illee ta’uu jiraattonni ni dubbatu.

Yoomiifi eessa akka qubachiifaman homaa akka hin dhageenyeefi rakkoo fayyaa dabalatee rakkoolee hawaasummaa gara garaaf saaxilamaa jiraachuus jiraattonni ni himu.

“Firaasha hin qabnu, warra sharaa keessatti galutu jira, qabanni ijoollee nu harkatti fixe, guyyuu buufata fayyatti deddeebi’aa jirra,” jechuun harmeen galma waajjira qonnaa magaalaa Harar keessa qubatan tokko BBC’tti dubbataniiru.

“Mootummaan Raashina akka nuu safaru osoo hin taane akka nu qubsiisu feena,” jedhu harmee tun.

Bulchiinsi godina Harargee Bahaa sababa calallii gara garaa hojjechaa turaniif hojiin qubachiisuu harkifatuu isaafi torbanoota muraasa dhufan keessatti godinaalee Oromiyaa keessa akka qubachiifaman beeksisee jira.

Buqqaatota bakka gara garaa qubatanii jiran marsaa sadiin wal duraa duubaan qubachiisuuf qophiin xumuramuu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa godinichaa Obbo Ibsaa Ahimad ni dubbatu.

Kaampii Hammarreessaa kan magaalaa Harar jiru keessa namoota naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqa’an kuma 4 ta’antu qubatee jira.

Presentational grey line

Itoophiyaan biyyoota Afriikaa lammiilee qe’ee irraa buqqa’an hedduu qaban jedhamuun biyyoota akka Sudaan Kibbaa, Naayijeeriyaafi Somaaliyaa waliin adda durummaan eeramti.

Wal waraansa waggaa tokkoo qofaan lammiileen ishee miliyoona lama ol ta’an qe’ee irraa kan buqqa’an Riippabliiki Diimokiraatawaa Koongoo biyyoota kana hunda dursuun toora jalqabaa irra jirti.

Walumaa galatti namoota qe’ee isaaniirra buqqa’anii biyyuma isaanii keessa jiran addunyaan tun qabdu miliyoona 11.8 keessaa walakkaa ol Afriikaa keessatti argamu.