BBC Afaan Oromoo Raadiyoon tamsaasa Wiixata eegaluuf

BBC Afaan Oromoo Raadiyoon tamsaasa Wiixata eegaluuf

What the … BBC News Afaan Oromoo is a 20 min radio broadcast? This must be a bad joke.

(bbcafaanoromoo) —BBC News baatiiwwan muraasaan dura Itoophiyaa fi Eritiraadhaaf, Afaan Oromoo, Amaaraa fi Afaan Tigreetiin fuula feesbuukii fi marsaritii irratti oduu fi odeeffannoowwan wayitaawaa tamsaasuu eegaluu isaa ni yaadatama.

Kaayyoo inni guddaanni tajaajila kenneenis karaa gabaasawwan sagantaa kaatiin Itoophiyaa addunyaatti beeksiisuufi, addunyaa gara Itoophiyaatti dhiyeessudha.

Kunis ammoo qaawwa odeeffannoo kana dura ture gutuudhaan, ummattoonni odeeffannoo gahaa akka argatuuf carraa biraa kennuudha.

Ammas ALI’tti Wiixata, Amajjii 21 bara 2010 irraa kaasee afaanoota sadeeniinu, tamsaasa raadiyoo eegaluufi.

Raadiyoon BBC afaanoota sadaniinuu Wiixataa hanga Jimaataatti, yeroo hunda galgala sa’aatii 2:30 hanga 3:30tti kan tamsa’u yoo ta’u:

1.Sa’aatii 2:30 – 2:50 Afaan Amaaraatiin

2.Sa’aatii 2:50- 3-10 Afaan Oromootiin

3.Sa’aatii 3:10 – 3:30tti Afaan Tigreetiin dhyaata.

Sagantaalee raadiyoo kanneen keessatti oduuwwan wayitaawaa biyya keessaafi addunyaa kan dhiyaatu yoo ta’u, xumura sagantaalee hundaarrattis, barnoonni qophii afaan Inglizii daqiiqaa shaniif ni dhiyaata.

Kanaafuu, isiinis karaa fuula feesbuukii fi marsaritii keenyaa dowwachuun, tamsaasa raadiyoo keenyaa dabalatee, odeeffannoowwan dabalataa akka argataniif isiin affeerra.

Akkasumas, firootaafi hiriyoota keessan BBCn Afaan Oromoo tamsaasa Raadiyoo eegausaaa hindhageenyee hundatti himu dandeessu.

Akkuma kana duraas fuula feesbuukii keenya irratti nuuf gumaataa turtan, ammas yaada, gaaffii ykn komii yoo qabaattan nuuf qooduu hin dagatiinaa. Nutis gammachuun simanna.