Qorannoon duraa Jawaar Mohaammad fa’i yeroo sadaffaaf guyyaa biraatti darbe

Qorannoon duraa Jawaar Mohaammad fa’i yeroo sadaffaaf guyyaa biraatti darbe

Mana Murtii Federaalaa Sadarkaa Jalqabaa dhaddachi ramaddii Araadaa oolmaa isaa Wiixata Hagayya 11, 2012 [Hagayya 17, 2020] har’aan galmee qorannoo duraa Jawaar Mohaammadiifi shakkamtoota 13 biroo irratti dhagahuuf yaade yeroo 3ffaaf guyyaa biraatti dabarse.

(bbcafaanoromoo)–Qorannoon duraa torban darbe si’a lama kan dabarfame yoo ta’u guyyaa har’aa Obbo Jawaar Mohaamad rakkoon fayyaa akka isaan qunname dhaddacharratti argamanii himaniiru.

Abbaan alangee abukaatoowwan shakkamtootaa ragaan qorannoo duraa irra deddeebiin akka daddarbuu taasisaa jiru jechuun dhaddacharratti dubbatan.

Gama kaaniin, abukaatowwan shakkamtotoa waliin bakki wal argan iccitii eeguuf rakkisaa ta’u himuun manni murtii akka sirreessu gaafataniiru.

Manni murtii shakkamtootni abukaatoo isaanii walin bifa iccitiisaa eeggateen akka wal argan ajajuun Kamisa dhufu Hagayya 14, bara 2012 ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf beellama qabateera.

Oolmaa dhaddacha har’aatin bu’aan qorannoo dhibee Covid-19 shakkamtoota shanii xalayaa Institiyuutin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ergeen kan dhiyaate yemmuu ta’u Geetu Tarrafaa, Bashir Huseen, Kennee Duumechaa, Sabbooqaa Olqabaa fi Daawit Abdataa dhibeen Covid-19 irratti argamuunsaa ibsameera.

Dabalataan eegdoo Obbo Jawaar kan ture Tamiraat Huseen har’a mana murtiitti kan hin dhiyaanne yemmuu ta’u innis dhibeen Covid-19 irratti argamuusaa poolisiin himeera.

Manni murtichaa bu’aan qorannoo dhibee Covid-19 kan shakkamtoota galmee Obbo Jawaar keessatti argaman maraa akka dhiyaatu ajajee turullee kan namoota shaniin alatti kan bu’aan qorannoo namoota sagalii hin dhiyaanne.

Obbo Jawaarfaa maal jedhan?

Obbo Jawaar Mahaammad “baay’ee na dhukkubeera. Mallattoolee himuu hin barbaadu. Qoricha dhukkuba bayyanachiisullee fudhachuu hin dandeenye” jechuun dhaddaacha keessa turuu akka hin dandeenye fi manni murtichaa ennasuma akka isaan gaggeessu gaafatan.

“Haala cimaadhaan dhukkubsachaan jira” jechuun abbaa seeraatti kan himan Obbo Jawaar Mahaammad, poolisootni daqiiqaa 30f ta’ullee mana murtiitti argamuu qabda waan jedhaniif gara mana murtichaa dhufuu isaanii himan.

Kaleessa isaan dhukkubuu eegaluu kan himan Obbo Jawaar “ogeessa fayyaa dhuunfaa kootin akkan wal’aanamu naaf yaa heeyyamamu” jechuunis gaafatan.

Haadha warraa fi daa’ima isaanii biyya alaa jiran baasii isaa ofif kaffalaniis ta’u gama suur-sagaleen haasofsiisuu akka barbaadaniifi kunis akka eeyyamamuuf mana murtichaa gaafataniiru.

Kamisa darbe, manni murtii Wiixata har’aa bu’aa qorannoo koronaavaayirasii shakkamtoota 14’n akka dhihaatu ajajee ture.

Obbo Jawaar fa’i waliin hidhamanii kan jiran Obbo Hamzaa Adaana (Booranaa) dhaddha har’aa irratti “iddoon nuti afran itti jirru Covid-19f kan hin saaxille ta’us mallattoon garuu nurratti mul’achaa jira.

Qufaa cimaa nu qufaasisa. Kanaan dura akka qorannoon nuf taasifamu iyyachaa turre. Dhimma kanarratti manni murtichaa ajaja nuf yaa kennu” jechuun dubbatan.

Kana malees, dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa akka qaban mana murtichaatti kan himan Obbo Hamzaan, tajaajila yaalaa akka argatan akka taasifamu gaafatan.

Gaazexeessaan OMN Mallasaa Dirribsaa namootni Komishinii Poolisii Magaala Finfinneetti isa walin hidhamanii fi waliin soorachaa turan Covid-19 irratti argamuusaa himuun poolisiin ajaja mana murtichaa kabajuun qorannoon Covid-19 akka taasifamuuf gaafate.

Obbo Baqqala Garbaa, namootni galmee isaanii keessatti argaman dhukkubsatanii osoo jiranii ragaaleen abbaa alangaa dhagahamuu akka hin qabne dubbatan.

Kana malees, iddoo itti hidhamanitti iddoo abukaatoo isaanii walin walarganii itti haasa’anitti kaameeraan suur-sagalee waraabu taa’uu isaatin abukaatoowwan isaanii walin icciittin isaanii eeggamee mari’achuu akka hin dandeenye fi abukaatoo isaanii walin osoo hin mari’atin ragaaleen abbaa alangaa dhaggeeffatamuu akka hin qabne Obbo Baqqalaan himan.

Yaada Abukaatoowwan fi Abbaa Alangaa…

Abukaatoowwan Obbo Jawaar Mahaammad fa’i guyyaa Jimaataa maamiltoota isaanii arguuf wayita deemanitti “gara mana murtii deemaniiru” jedhamee akka itti himame fi osoo hin argin ooluu isaanii himan.

Kana malees, har’a ganama kaameeraan iddoo maamiltoota isaanii itti haasofsiisanitti kaa’ame akka ka’uf gaafatanis poolisootni “kuni humna keenyaa oli” jechuun akka deebisanif dhaddacha hubachiisan.

Kanaafis, “nuyi fi maamiltootni keenya kutaa kaameeraa hin qabne keessatti icciitin keenya eeggamee akka haasofnuf haalli nuf mijachuu qaba.

Ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuufis beellamni yeroo biraa kennamuu qaba” jechuun mana murtichaa gaafatan.

Abbootin alangaa gama isaaniitin dhimma kaameeraa jedhame quba akka hin qabne fi akka qulqulleeffatan himan.

Abbootin alangaammoo abukaatoowwan shakkamtootaa beekaa adeemsichi akka harkifatu, ragaaleen akka deddeebi’an fi akka nuffan gochaa jiru jechuun beellamni guyyaa biraatti osoo hin darbin jechi ragaalee akka dhagahamu mana murtichaa gaafataniiru.

Ajaja Mana Murtichaa…

Abbaan seeraa galmee Obbo Jawaarfaa of harkaa qaban iddoon shakkamktootni Komishinii Poolisii Magaala Finfinnee jiran itti hidhaman Covid-19f akka saaxilaman taasisaa kan jiru ta’uu himuun “shakkamtootni bifa Covid-19f hin saaxilamneen qabamuu qabu” jedhan.

Kana malees, koronaavaayirasiin jiraates dhiises shakkamtootaaf uuffatni fi nyaatni dhiyaachuufii akka qabu akkasumas akkaataa ulaagaan Ministeera Fayyaa ajajuun maatii, abukaatoo fi abbootii amantaa isaanii walin akka walargan taasifamuu akka qabus himan.

“Mirgi isaanii sababa Koroonaan daangeffamuu hin qabu. Yoo hin taane manni murtichaa tarkaanfii ni fudhata” jechuunis dubbatan.

Dhimma qorannoo dhibee Covid-19 ilaalchisee poolisiin bu’aa qorannoo shakkamtoota sagal hafanii akka dhiyeessu manni murtichaa ajajeera.

Obbo Hamzaan dhibeewwan biroo himatanif tajaajila yaalaa akka argatan Obbo Jawaar Mahaammadis adeemsuma yaalaa jiruun akka wal’aanaman fi kunuunsi akka taasifamufis ajajeera.

Gama biraatin Obbo Jawaar Mahaammad baasii isaa ofiin haadha warraa fi daa’ima isaanii walin akka haasa’an haalli akka mijatuuf manni murtichaa ajajeera.

Dhimma kaameeraan walqabatee shakkamtootni abukaatoo isaanii walin bifa icciitiisaa eegateen akka wal argan kan ajaje yemmuu ta’u ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf Kamisa Hagayya 14 bara 2012ti beellama qabateera.


Jawar Mohammed’s court statement today, 17 August 2020.

“I am very sick. I have been sick for three days now. When I told the police that I am sick and can’t go to the court, they told me that it won’t take more than half an hour and brought me against my will. I am a politician, and I am in jail because of political reasons – because of my political belief. The government has been running a defamatory media campaign against us and I would not feel safe to receive medical care from a government doctor. I ask the court to issue an order so that I can have a private doctor. My partner and son are in the USA and I ask the court to issue an order so that I can speak to them – expenses on me. The government has installed surveillance cameras in an area prepared for us to meet with our lawyers. This is done to secretly record our conversations, in breach of attorney-client confidentiality.”

– Awol Kassim

1 Comment

  1. Justice for Jawar Mohammed and other Oromo political leaders as well as thousands of Oromo political prisoners can only be sought from the great Oromo people, not from the Ethiopian politically motivated fake courts.

    Jawar and other Oromo leaders must refuse to attend the enemy court, which is preparing to convict them on political order of the regime for crimes they never committed. They must declare that they have no confidence in the neutrality of the regime’s fake justice system and refuse to cooperate in the drama. Remember that the Oromo political prisoners are already tried on naftagna media by naftagna activists and the Ethiopian government officials, including Abiy Ahmed.

    Oromo: qeerroo and qarree, it is time for you to serve justice. Wake up; we cannot afford to lose another generation of Oromo leaders to naftagna evil plots of systematically eliminating Oromo leadership. See the patterns, “history repeating itself”! Act in unison and discharge your generational national responsibilities.

    Justice for Oromo political prisoners from the great Oromo people not from naftagna courts!
    OA

Comments are closed.