Qophii Gaaddisa Dhugaa : Ebla 28 bara 2018

Qophii Gaaddisa Dhugaa : Ebla 28 bara 2018


Hubachiis : Daawwatoota keenya kabajamoo ergaan armaan gadiitti maxxanee toora Sabaahimaalee irratti naanna’aa jiru kun Kan dhabbata Keenya Oromia News Network-ONN miti. Ta’e jedhamee maqaa walfakkataan banamee Kan tamsa’ee ta’uu isiin hubachiifna.

Horaa bulaa

Bulchiinsa ONN