Odeeffannoo qonnaan bultoota Harargee kan Iluu Abbaaboor irraa ka’anii

Odeeffannoo qonnaan bultoota Harargee kan Iluu Abbaaboor irraa ka’anii Jimma gahanii

“Ummatni keenya sun mooraa tishayer keessatti argamu.namootni oromiyaarraa dhufanii fi abbootiin aangoo godinaa fi aanaa irraa buqqa’anii dhufanii jiru.namootni kun gara amantiitiin namoota jimma keessaa tokko tokko qabatanii akka naannoo irraa baqatanoi dhufan sanatti deebi’anu abbootii aangoo wojjin gowwoomsuuf yaalaa jiran.kanaaf dhaamsi darbuu qabu mootummaan woggaa torba guutuu gaaffii ummata kanaa dhagahuu dide hadha hangasitti achi deebi’aatii lafa biraa isiniif barbaadna jechuun geessanii achi gatanii ukkamsuu ummatni akka beelaa fi dhukkubaan dhumu gochuuf male furmaata laachuuf akka hin taane beekamuu qaba.wanti nama dhibu ummatni kun mooraa sana keessatti ni hidhame jechuun ni danda’a,maaliif yoo jette yoo waan nyaataa fi dhugaatii geessanii dhaqan poolisiitu mooraarratti akka mana hidhaa sirraa fuudha male ol seentee ofiif kennuu hin dandeessu.Dabalata namoota gara naqamteetiin bahuuf konkolaataa jahaan bahan poolisin qabamanii reebamanii ganda sanatti deebifaman,konkolaataan tokkos gara galee miidhaan qaqqabe jiraachuu worri as jiranu nutti himaniiru.kanaaf wolumaa galatti hawaasa kana achi deebisuu jechuun waan biraati jechuudha.Gama keessaniin waan dandeessanu hunda godhaa,miidiyaa adda addaas nuuf qaqqabsiisaa bilbila namootaas isiniif kennuu dandeenya.(maqaan sheekicha ummata gowwoomsuuf yaalaa jiruu xaalib jedhama)
GALATOOMI”

Via Jawar Mohammed