Qondaaltotni mootummaa qabeenya isaanii galmeessisiisuuf fedha dhabuun gufuu nutti taheera: Komishinii Naamusaa fi farra malaammaltummaa.

Qondaaltotni mootummaa qabeenya isaanii galmeessisiisuuf fedha dhabuun gufuu nutti taheera: Komishinii Naamusaa fi farra malaammaltummaa.

Bara hojii darbe keessa qabeenya qondaaltota mootummaa galmeessuu irratti hanqinni akka ture marii har’a komishinichi gaggeessaa ture irratti ibsameera. Sababni isaa immoo qondaaltotni mootummaa qabeenya isaanii galmeesisuuf eeyyamamoo tahuu dhabuu irraa akka tahes ibsameera. Danbii haaraa qophaa’aa jiru naamusa qondaaltota mootummaa ol’aanoo qabeenya ofii beeksisuu fi galmeessuu dabalatee naamusa hoggantoota ol-aanoo biroo of keessaa qaba jedhameera.

Maricha irratti malaammaltummaan akka biyyaatti sadarkaa akkamii irra akka jiru hubachuuf qorannoon biyyaalessaa marsaa sadaffaan eegaluu ibsameera. Komishinerri Komishinii Naamusaa fi Farra malaammaltummaa Ayyeliny Andu’alem labsii hundeeffama komishinichaa dabalatee hojmaata manichaa kan ilaallatu qajeelfamni haaraan qophaa’era jedhan. FBC gabaase.
bbcafaanoromoo.com