Qondaalonni mootummaa tokko tokko waan Birhaanee Galatoo waa’ee Minilik barreessite irraa yeroo dallanan na ajaa’ibsiisu.

Qondaalonni mootummaa tokko tokko waan Birhaanee Galatoo waa’ee Minilik barreessite irraa yeroo dallanan na ajaa’ibsiisu.

Ishiin bar ejjannoma paartii Bilxiginnaa katabdee! Medemer irratti maal jedhamee barsiifamaa ture ? Seenaa hammeenya mootota durii dubbachuurra toltuu hojjatan qofa dhiheessuu wayya jedhan. Viidiyoo armaan gadii keessatti ammoo afaanuma Muummichaa irraa dhageessu. Fakkeenyaaf yakka Minilik kan Aanoleefi Calanqo dubbachuun miidhaa fida; kanaafuu kan inni silkii galchetu himamuu qaba. Saamicha sirna fiwudaalaa Haylasillasee himuun hin ta’u. Makiinaa bareedduu inni oofaa turetu dhaloota haaraatti agarsiifamui qaba. Kun utubaa ( pillar) ideology Bilxiginnaati. Kanaafu Minilik faarsuun waan kaadireen xixiqqoon fidde osoo hin taane akeekaafi kaayyoo Bilxiginnaa isa bu’uraa irraa madda.

( Amb Suleeyman Daddafoo hireen Dr Brehanemeskel mudachuun waan hin oolle )

Jawar Mohammed


Poolisoota mana gubaa turan keessaa kan biraa Toofiq Abdallaa jedhama. Yeroo ammaa kana Baale, Dalloo Mannaa jira.

Ferhan Abdulselam


Yakki mana ummataa gubuu akkuma itti fufetti jira. Nama akkamiitu jaartii kana boochisuun siyaasa itti fakkaata laata ?

“Salaalee Aanaa Dagam ganda shanoo iddoo addaa sillaasee jedhamutti guyyaa kaleessaa waraannii mootummaa humni addaa polisii oromiyaa mana qote bulaa zarihuun Ambarbirri Birahanuu kan jedhamu ganama ibidda itti qabsiisuun haadha warraa isaa manatti ijoollee waliin jalaa reebanii jiru.”


#Oromo_Lives_Matter


The U.N. Human Rights Council discusses ‘systemic racism and police brutality’ in the U.S.

The Senate Judiciary Committee holds a hearing to examine issues involving race and policing practices raised by the death of George Floyd and the civil unrest that has swept the U.S.