Qondaala Embaasii Ameerikaa: Uummatni Maaliif Waa’ee

Qondaala Embaasii Ameerikaa: Uummatni Maaliif Waa’ee Tartiiba Qubee Akka Quuqamu Nuuf Gala

Embaasii Ameerikaa
Qondaala Embaasii Ameerikaa: Uummatni Maaliif Waa’ee Tartiiba Qubee Akka Quuqamu Nuuf Gala

Oromiyaa keessatti kaarikulamii yokaan sirni barnootaa sadarkaa tokkoffaa haaraan bahuu isaa fi tartiiba barsiisa qubee Afaan Oromoo irratti jijjiiramni ta’uu eega Televiiziyoonni Oromiyaa beeksisee as yaadawwanii fi mormiilee ka’an ilaalchisuun, ogeessa kaarikulamii sana hojjetaa ture dabalee – ogeeyyii lingusitiksii fi afaan Oromoo adda addaa afeerree haasofsiisnee turre. Qorannaan waa’ee Kaarikulemichaa fi Kaarikulamicha haaraa gargaarsa dhaabbata gargaarsaa Yunaayitid Isteets, USAID-n hojjetame. Kana irraa ka’uudhaan, Embaasii Yunaayitid Isteets, ka Finfinnee jirutti, Qondaala Odeeffannoo ka ta’an – Mr. Nikolaas Barneet, Feesbuukii Embaasii irratti dhihaachuun gaaffiilee dhihaataniif deebii kennanii turan. Gaaffiin dhaggeeffatoota keenya irraa dhihaatu, ka gaafa sana deebii argate irraa bal’aa waan ta’eef, akka gaaffii fi deebii nu waliin geggeessan gaafannee, gaaffiilee ijoo ta’an irratti bal’inaan haasofsiisnee jirra.