“Qobboon harkaan dhaabanii qottoon muruu dhaquu”

“Qobboon harkaan dhaabanii qottoon muruu dhaquu”


“Qobboon harkaan dhaabanii qottoon muruu dhaquu”
Obbo Lammaa Magarsaa gatii isaa argachaa jira, argachuufis jira. Haaturu haabulu malee namni ABO tti maqee ( shira dalage ) gatii harka isaa argachuun hin oolu, baay’een isaanii ABO keessa taa’anii, kaanis keessaa ba’anii dhaaba bixxilachuun sosso’aa turuun isaanii fi ABO maqaa balleessaa otuu danda’aniiru ta’ees ABO dhaaba siyaasaa dhiiga ilmaan Oromoo Bilisummaa dharra’anii keessa jiru golgoleessanii balleessuuf waan isaan hin goone hin turre, har’as qofaa isaanii gaafa dadhaban diinatti firoomanii gochaa isaanii kana itti fufanii jiru. Garuu ofii itti salphatani argamani.
Lammaa Magarsaas waliigaltee ABO waliin godhe ganee ABO balleessuuf warra dhaaba kana keessaa gananii yaa’an firoomfatee aangootti baasuun isa dhumaaf ABO kan golgoleesse itti fakkaatee ture garuu mukicha inni muree jigsuuf yaaderraa dameen fottoqee isa galafataa jira.

Kamaal kaleessa Lammaadhaan aangootti kan dhufe isa baduu hindandeenye ABO yoo dadhabsiise malee balleessuu akka hin dandeenye beekamaadha. Garuu #team kamaal kan jedhamu
1. Kamaal Galchuu
2. Jeneraal Biraanuu Juulaa
3. Dr. Alamuu Simee
4. Xayibaa Husseen
5. Koloneel kaffaaloo
6. Jawaar Mohaammadii fi koloneelota RIB keessatti iddoo guddaa qaban fi kan biroos waliin tokko ta’uun of ijaaranii Lammaa Magarsaa shaneedha jedhanii isa irratti ka’aa akka jiranii fi akka fedhii isaatiin aangoo gadhiisuuf dhiibbaa irratti gochaa jiru. Kan yoo ofii isaatiin aangoo yeroo dhiyootti hin gadhiifnee akka isa dhabamsiisa diniinni cimaan isaaf kennameera.
Egaa ammatti Jawaaris ta’e kamaal miseensa caffee Oromiyaa waan hin taaneef Dr. ALAMUU SIMEE iddoo Lammaa Magarsaa buusuuf karoora kan qabanii fi kunis yeroo dhiyootti dhiibee achii as ba’uuf kan jiru ta’uu diinqa maree isaanii keessaa odeeffannoon argame ni ibsa.

Team kamaal Jeneraal Biraanuu Juulaa fi itti aanaa itti gaafatamaa ‘operation’ Izii dhiyaa nama Dabre Maarqos irra taa’ee gaggeessaa jiru waliin ta’uun WBO waan dadhabaniif RIB keessaa ilmaan Amaaraa fo’atanii Dhiya irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisaa kan jiran ta’uun isaanii ifaadha.
Dr. Alamuu Simee Perezidaantii mootummaa naannoo Oromiya godhanii achii as baasuuf shirri xaxamaa jiru isaanuma waliin mariyatanii kan turanii hicitichi bayeera.

Tulluu Hiyyeessaa

Gud Injirree!ጉድበሉ ጉድ ፈላ!!

#Obbo Lammaa Magarsaa #Hooggaanaa WBO Zoonii Lixaa #Jaal Kumsaa Dirribaa /Marroo / Waliin Hariiroo Iccitaawaa qaba jechuun #Opdo itti duulaa jiru.
Akkaasumas #Zoonii Kibbaa Keessaa Ajajaa WBO#Gameessaa Kan ta’e Jaal Gammaachiisii Waliin qunamtii ummaachuun biyyaa akka jeeqaa jiru himachaa jiru.

Tulluu Hiyyeessaa

AID ZONE | Ethiopia is currently going through one of the most severe and under-reported humanitarian crises in the world.

We went to see how people are coping with the help of international organisations.