QeerrooOromoo- Kun dhimma mormii Lagannaa Gabaa fi Mana Ooluu

QeerrooOromoo– Kun dhimma mormii Lagannaa Gabaa fi Mana Ooluu Ilaachisee Ibsa Qeerroo irraa kennamee dha.
=====================
“Mormiin lagannaa gabaa fi mana ooluu guutummaa Oromiyaa keessatti akka raawwatamuuf qeerroo Oromootiin waamame Hagayya 23, 2017 irraa kaasee hojii irra oolaa akka jiru beekamaadha. Duulli waamame kun amma guyyaa 3ffaa isaa xumuratee jira.

Akkuma karoorfametti sochiin kun guutummaa Oromiyaa keessatti, magaalota gurguddoo, magaalota baadiyyaa fi gandoota xixiqqo dabalatee adeemsifamuu eegale. Geejjibni Finfinnee geessuu fi Finfinnee irraa ba’u marti dhaabatee jira. Gabaabumatti, schiin diinagdee naannoo Oromiyaa keessa jiru dhaabbatee jira.

Duulli amma guyyaa 3ffaa qabatee jiru kun kaayyoowwan madaalamuu danda’an 3 qabatee ka’e.

Tokkoffaan, sochiin mormii uummata Oromoo humnaan ukkaamfamuu akka hindandeenyee fi kaayyoon qabsoo mirga abbaa biyyummaa uummatichi yeroo dheeraaf dhugoomsuuf qabsaa’aa har’a ga’e hanga galma ga’utti akka hindhaabanne ergaa ifaa erguu.

Lammaffaan, mootummaan guddina diinagee argamsiisuudhaan fudhatamummaa barbaadaa ture irratti duuluudhaan haala jireenya guyyaa guyyaa uummata Oromoo baay’ee osoo hinmiidhin akka hindhugoomne gochuu.

Sadaffaan, uummatni Oromoo tokkummaadhaan wallin ka’ee qabsaa’uu akka danda’u agarsiisuudhaan tokkummaa saba Oromoo fi bu’uura sabboontummaa Oromoo mirkaneessuu. Arfaffaan, qabsoon biyyoolessaa Oromoo bifa mormii irraa gara qabsoo xumura gabrummaa sadarkaa isa dhumaatti ce’uu isaa agarsiisuu.

Kaayyoowwan armaan olitti eeraman kanneen dhuma guyyaa 3ffaa mormii amma adeemsifamaa jiruu irratti dhugoomuu isaanii hubanneerra. Dhiibbaan diinagdee sochii kanaa magaalota gurguddoo biyyoota ollaa irratti illee ifatti mul’ateera. Milkaa’inni kaayyoowwan sochii kanaa yeroo gabaabaa keessatti haala ol’aanaadhaan dhugoomuun isaanii waan mul’ateef adeemsa mormii kana irra deebinee madaaluun dirqama ta’ee jira. Kaayyoon mormii marsaa kanaa galma ga’uu isaa fi humni qeerroon Oromoo mootummicha irratti dhiibbaa taasisuuf qaban waan mirkanaa’eef ammaan tana injifannoo labsuudhaan sochiin mormii marsaa kanaa akka xumuramuuf waamicha dabarsuuf murteessinee jirra. Kana jechuun mormiin lagannaa gabaa fi mana ooluu Hagayya 23, 2017 eegalame har’a Hagayya 25, 2017 akka lakkoofsa biyyattiitti sa’a 12 irratti xumurama jechuudha.

Haaluma kanaan, diina keenya mootummaa Wayyaneef ibsuu kan barbaannu mormiin gabaa lagannaa fi mana ooluu marsaa kanaa milkiin xumuramus qabsoon uummata Oromoo ammas itti fufa. Nuti qabsaa’onni dhaloota ammaa kun ergaa keenya dabarfachuu fi injifannoo argachuu keenyatti amannus hanga kaayyoon qabsoo biyyoolessaa Oromoo galma ga’utti akka hinboqonne ibsuu feena. Hooggantootaa fi qabsaa’ota keenya kan akka Prof. Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo kumaataman lakkaayaman mana hidhatti dararuu, uummata duratti salphisuu fi gidirsuun waan Wayyaaneen gootu marti tasumaa fudhatama kan hinqabne ta’uusaa ibsuu feena. Akkasumas, yaaliin lafa muranii fudhachuudhaan Oromiyaa diiguuf godhamaa jiru gonkumaa fudhatama hinqabu. Kana malees, gibira humnaa olii irratti fe’uudhaan hojii daldalaa Oromiyaa keessaa laamshessuu fi daldaltoota Oromiyaa balleessuuf taasifamu matumaa akka hinfudhanne ibsuu barbaanna

Xumura irratti, hanga uummatni Oromoo biyya isaa Oromiyaa irratti abbaa biyyuumaasaa mirkaneeffatutti, hanga qabeenyasaa guutummaatti tu’achuu danda’utti, akkasumas Oromummaan haalaan kabajamutti qabsoon biyyoolessaa Oromoo akka ittifufu ibsuu barbaanna. Qabsaa’onni Oromoo kumaatamaan wareegamuun isaanii ergamtoonni Wayyaanee maqaa bulchiinsa fooyya’aatiin akka Oromiyaa keessatti deebi’anii bulchiisa isaanii ijaarratanii fi sabboontummaa Oromoo irratti akka abbaa ta’aniif miti. Qabsoon uummata Oromoo hanga uummatichi Oromiyaa irratti, Finfinnee dabalatee, tu’annoo fiixaan ba’aa qabaatutti hinxumuramu. Qubeen Afaan Oromoos akka lammata itti hinbu’amnetti ni tikfanna. Qabsoon uummata Oromoo bifa qinda’een murannoo fi kutannoodhaan itti fufa.

Injifannoon kan Uummata Oromooti!”
Via : Dhábasá Wakjira Gemelal