Site icon Kichuu

Qeerroon biyya keessaa gootummaan keessani kan Haaceen adda miti!!

Qeerroon biyya keessaa gootummaan keessani kan Haaceen adda miti.

Sagantaa Yaadannoo Artisti Haacaaluu Waajjira KFO’tti Qophaa’erratti – Gurbaa Sagalee Haacaalee Bareechee Sirbu – Galatoomaa!

Ibsaa Gammadaa


Qeerroon biyya keessaa gootummaan keessani kan Haaceen adda miti.
Gootatu gootaa faarsaa !
Galatoomaa!
…hin sodaattin yaa qeerroo koo
Sanyi Jijo

Nuuf jiraadhaa gootaaf hayyuu keenya.

Waajira KFO, Finfinnee
Galatoomaa!

Guyyaa Yaadanno goota artist hachalu hundassa (GYGAHH) wagga 1ffa harar waxabajji 29
Kuullani Hararge

Warri Jimmaa jirtuu?
#MaalMallisaa Gibee cehee Jimma Abbaa Jifaar galeera.
Hojii artistii qaalii kanaa magaalaa Jimmaa Hoteela Seentiraalitti argattu.
Orijinaala bitadhaa seenaaf olkaawwadhaa!
Namoota waraabanii onlaayinitti fe’aniifi gama kaaniin baay’isanii gurguruun hojii aadmaleefi qaanfachiisu hojjetan agarraan eeruu kennuu fi qaamolee seeraatti himuu hin dagatiinaa.
Odeeffannoo magaalota kaanis isin biraan geenya – obsumaan nu eeggadhaa.
Hashtaagiwwan #MaalMallisaa #HaacaaluuHundeessaa #HachaluHundessa jedhan fayyadamuun maxxansaa.

DAGI Pictures


Arra sa’aa boodaa yaadannoo wareegama Artisti Haacaaluu Hundeessaa mana Artisti hangaftittii #Halloo_Daawwee itti dungoo qabsiisuun kabajne. Artisti hangaftittiin teenya haati aartiifi artistoota Oromoo Halloo Daawwee dungoo qabsiisuun yaadannoo wareegama Artisti Haacaaluu Hundeessaa waggaa 1ffaa yaadatte. “Artisti Haacaaluun ilma kiyya, wareegama isaa irraa hedduun nahe, sababa kana irraa hedduu na dhukkube” jatte. Artisti teenya hangaftittii Halloo Daawwee Oromoon marti dagachuu hin qabu.

Saphaloo Kadiir


¶ Projektiin Oromoo cabsuu kan gowwootaa, dabooroota, maayyimoota Oromoo hin beeknee fi qawusiiwwaniin taliigame cabeera! Shimshim jedhe malee.
Wareegama Hacaaluu booda sabboonummaan ittuu daraaree samii dhahaa jira. Dhaloota of wallaale kumaa kitila kaampii Oromummaatti dachaaseyyu!
Akeeki Masaanuuwwanii fi diinotaa abjuu ta’ee hafe. #Dhaloota_Imaanaa_hin_nyaanne!
Qeerroo #Baalee
ባሌ #ሮቤ
Qeerroon ni riphe malee hin badu hin shakkina.
 
 

Dejene Gutema

Exit mobile version