Site icon Kichuu

Qeerroo Oromoo. Qabsoon itti fufa Dhaamsa of eeggannoo fi haala adeemsa hiriira nagayaaa

Qeerroo Oromoo

Qeerroo_Oromoo. Qabsoon itti fufa: Dhaamsa of eeggannoo fi haala adeemsa hiriira nagayaaa Qeerroo Oromoo irraa kenname

#Inbox

“Odp n walgahii attatamaa waamee abiy gantuu dura tas’ummaa irraa ar’uun falaasama Madamariis hanga miseensonni mari’atanii murteessaniti akkuma master planii wayyaannee bishaan nyaachisuu qabu.

“Ida’ama jedhaniif xibaaruun gaaffii ummanni oromoo hin gaafane nafxanyaa irraa shamadadee deebisuuf yaalun deebii utuu hin taane bulgaatii waan ta’eef oromiyaa keessati fudhatama hin qabu, cimsinee mormina.

“Ijooleen oromoo Rib fi Kora bittinneessaa keessa jirtaan qarree fi qeerroo ajeeftanii faacha hin argatani, halagaa irraa tuffii malee kabajaa hin argatan, halagaa ijoollee keenya irrati dhukaftu sagoo dhadhaa gombisaa, essaa dhuftee eennyuun ajjeefti.”

Tsegaye Ararssa

Qeerroo_Oromoo. Qabsoon itti fufa
Dhaamsa of eeggannoo fi haala adeemsa hiriira nagayaaa Qeerroo Oromoo irraa kenname

Guyyaa hardhaa Qeerron Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti gochaa yaalii ajjeechaa halkan edaa abbaa keenya #Jawar_Mohammed irratti yaalame balaaleffachuu fi Jawaar fi OMN cinaa dhaabbachuun hiriira mormii gaggeessaa jiru. Hiriirri kuni guutumaan guututti hiriira hokkora irraa walaba tahe hiriira nagayaati.

Hubadhaa Hiriirichi ni jalqabame malee hin xumuramne.Hiriira goonu irratti of eeggannoowwanii fi adeemsota hiriira mormii hordofuu qabnu; Kunooti!
1). Gurmaa’inaan qindaa’udhaan waltoo’achaa hiriira mormii guutummaa Oromiyaatti itti fufuu.

2). Qaamonni Oromoo amantaan walitti buusudhaaf qindaa’anii socho’aa jiran iddoo tokko tokkotti muldhachaa waan jiraniif shira qaamota akkanaa tokkummaan fashaleessuu.

3). Manneen amantaa hundaa, Masgiidotaa fi Taabota hundaaf eegumsa gochuu. Naannoo manneen amantaa dhaabbachuun mormii gochuu dhiisuu. Manneen amantaa irratti qaamni miidhaa geessu ykn dhakaa darbatu yoo jiraate tasgabbiin too’achuu.

4). Gartuun jeequmsa kaasuu barbaaddu sabaa fi sablammoota kakkaasudhaan walgurmeessanii hiriira irratti dhakaa darbachuu, jeequu fi Oromoo arrabsuu waan dandahaniif qaamota akkanaa shira xaxan of eeggannoon socho’uun too’achuu.

5). Qabeenya saba kamiituu tuquu osoo hin taane eegumsa cimaa gochuufii. Shiraan warri qabeenya sabootaa miidhuu barbaadu waan jiruuf qaamota akkanaa adda baasun qaamota nageenyatiif dabarsuu.

6). Poolisii Oromiyaa fi humna ageenyaa wajjiin walitti bu’uu dhiisuu. Poolisii Oromiyaa keessaa qaamni ergama fudhatee hiriira irratti dhukaasudhaan poolisii fi ummata walitti buusudhaaf ergaman waan jiraniif poolisoota akkanaa poolisii Oromiyaa kan bakka hin buune tahuu hubachuun poolisiin akkanaa seeratti akka dhihaatu gochuu.

Tasgabbii, naamusaa fi of eeggannoon hiriirri mormii guutummaa Oromiyaa keessatti guyyoota itti aananittis kan itti fufu taha.


OBN Onk.12,2012-Ibsa Pireezidaantii Itti Aanaa MNO Obbo Shimallis Abdiisaa haala yeroo irratti kennan.

OBN Afaan Oromoo

#Jimmaa


#Finfinnee, Boolee-Michael, infront of Jawar’s residence.


#Adaamaa
Ammaan tana Adaamaa Hospitaala warra miidhame bira jirra.

Guyyaa har’aa ijoollee teenya warri miidhe Nafxanyootaa fi Poolisoota nafxanyootaan Firoomaniidha.
Kunoo dhageeyffadhaa waan qeerroon yeroo ammaa hospitaalatti yaalamaa jiru kuni dubbatu.


#Harar (Inbox)

Kunneen dhdhannoolee hirirraa magaalaa Harar keessatti qindeessani irratti jedhamanii dha.

~”Lubbuu tiyyaa si duraa ha baatuu (fiidaa hataatuu).”

~”Osoo uummannii oromoo fi qeerroo lubbun jiran waan takkaa Jawar irraa hin geessuu.”

~”Sin asii geenye; siin ammas fiixaa baana.”

~”Umrii dheertuu fi milkii siif hawwina.”
~kkf.


#Qerroo_Sabbataa irraa…Jawar Mohammed Ija teenya,
Jawar Mohammed Gurra keenya.
#WATAR


Aanaa #Gooroo_Muxii, Harargee Bahaa.


Odduu Gammachiisaa: Arjaan waan kenne hin fixxane Goonni Abbaa Hiyyeessaa Obbo Dinquu Dayyaasaa dhimma eegumsa Jawar Mohammed “narratti dhiisaa ummata saree hin kadhatinaa eegumsi isaa haala amansiisaa ta’een Anatu eegduu rammadaaf” jedhee jira.
Galaatoma

Exit mobile version