Qeerroo Kuma Shan Wareegnee Jijjiirama Fidne”!Warri Gaafas Taa’anii Nu Daawwachaa Turaniifi

Qeerroo Kuma Shan Wareegnee Jijjiirama Fidne”!Warri Gaafas Taa’anii Nu Daawwachaa Turaniifi Warri Gaafas Wayyaanee Waliin Dhiichisaa Turan Miidiyaa Dhuunfatanii Galma Qe’ee Keenyaa Keessa Naanna’aa Yeroo Shubbisan Jiraannee Arguurra Du’a Filanne”!
 
Of Ajjeessa hin Jirru,Osoo Sana Ta’ee Funyoo Mormatti Kaawwanna Ture”!Qabsotti Jirra,Kana Nuuf Hubadhaa, Kabaja Keenyaan Akka Duunu Nuuf Hayyamaa”!Dhaloota Kana Sodaa Dhaalchisuu hin Feenu”!Isin Qabsoo Itti Fufa,Oromoon Saba Guddaadha,Waan Akka Har’aa Kana Hedduu Cee’ee Jira”!Qabsoo Akkuma Nuti Dhaalle,Nurrattis hin Dhaabbatu,Gahee Keenya Bahannee Darbuu Barbaanna”!!!—-Jawaar Mohaammad,Baqqalaa Garbaafi Hamzaa Booranaa”Mana Hidhaa Qaalittii Irraa”!Oromoo POLITICAL PRISONERS Defecne Team”!!!


Awwadaay Yeroo Ammaa Tana Sa’aatii 7,30″tti Qeerroon Waajjira Bilxiginnaa Ibidda Itti Shidaa Jirti.Akkasumas Daandii Cufuun Itti Muddaa Jirti”! Awwadaay” My Auntie Is Still Young 7,30 Qeerroo Is In Bilxiginna Office Fire Is On Fire It’s Going To Be Long Way To Close The Road.


Dajanee xaafaa nama ijjennoonsaa nattoluu fi Baay’ee jaalladhuudha.

Rabbi isin waliin haateyu dhiiroo


@#Qaallitti! #MiiraWal‘aansoo fi #XIIQII tuu mooraa Qaallitti keessa Naannahaa Oole har’a! Qabsoon roga hundaan finiinaa jira.
 
Jawaartuu Leencoo Lataatiin Jedhe!
“Akkamitti Nyaata nyaadhu nuun jettan? Obbo Leenco, isin kabajna! Garuu nu hin dhiibinaa! Yoo dandeessan nutti osoo hintaane, mootummaa uummata keenya dararaa jirutti dubbadhaa!
Mootummaa Oromooti isa isin jettantu Oromoo mana hidhaatti guuree, Qallittii qofa hidhamtootni siyaasaa Oromoo kuma shan(5,000) ta’u.
 
Alagaa waliin shubbisa. ABIN fi Ezeman kayyoon moon dhiigan PPti kalaawu(dhiyaatu)? Obbo Leencoo Lafeen jaallan Keessanii Baddaa fi Gammoojjii keessatti haftee sun isinitti hin dhagahamuu? Nu homaa hin taanuu nu dhiisaa! Nuti Qabsoo isin irraa dhaalle, nu yoo dhumanne ammoo dhaloota Qabsoo kana nurraa dhaalu heddutuu jira!”
J/Leencon deebii hin kennine!
“J/Leencoo Lataa qofaa isaanii dhufan, balbala mana hidhaa Qaallittii irratti walgarree, jaallan kana suuraa isaanii fudhadhe.
 
” Ani dhufee isin gaafadhee hinbeeku, nan sodaadhe, namni yoo dulloomu ni sodaataa narra hinilaalinaa! Har’a isin kadhaafan dhufe. Hadaraa nyaata fudhaa, kan jirru Afrikaa-itoophiyaa keessa, jiraachuu keessantu caalatti bu’aa qaba!” J/Leencootu Baqqalaa faatti dubbate.
 
” Obbo Leenco, isin kabajna! Garuu n hindhiibinaa! Yoo dandeessan nutti osoo hintaane, mootummaa uummata keenya dararaa jirutti dubbadhaa! ‘Mootummaa Oromooti isa isin jettantu Oromoo mana hidhaatti guuree, (Qallittii qofa hidhamtootni siyaasaa Oromoo kuma shan ta’u) alagaa waliin shubbisa. ABIN fi Ezeman kayyoon moon dhiigan PPti kalaawu(dhiyaatu)?” Jawaartu gaafate.
J/Leencon deebii hinqabu. Waan ta’aa jiru maraaf deebii hinqabu. Garuu warra isaan waliin jiran jan biroo irraa adda fakkaatu, adda isaanii dhufan!”
Battee Urgeessaa