Qeerroo fi Jaarsoliin Dodolaa Leencoo Baatiitti Akeekkachisa Cimaa Ergan!

Qeerroo fi Jaarsoliin Dodolaa Leencoo Baatiitti Akeekkachisa Cimaa Ergan!

“Arsiin gowwaadha diina isaa ni ajjeesaa nutti hin dhufin.”Qeerroo Dodolaa
Ayyalee Baatii filannoof PP bakka bu’uun Arsii, Dodolaa irratti akka kaadhimamaa tahee rammadame ofuma isaa kaleessa galgala namootatti odeeffataa ture. Leencoo Ayyalee Baatii lammummaa Amerikaa qaba. Garuu PP waan taheef namni lammii biyya alaa taatee hin dorgomtu jedhuun hin jiru.
 
-Boordiin filannoo Eezmaa dha
-Taajjabdooni Eezemaa dha
-Mootummaan Eezemaa dha waan taheef, kanarraa wanti eegamu hin jiru jechuun qeequ kanneen keessa beekan.
 
Gama biraatiin, dubbii kana shakkiin eegaa kan jìran Qeerroo fi Jaarsoliin biyyaa “ABO diigaa turte, Jawaariin hiisistee jirta, Abiyyi Ahimad wajjiin Arsiin gowwaadha jettee nuun arrabsiiste, kanaaf akka nutti hin dhufne” jedhanii nama itti ergaa akkka jirantu beekame .
Namni kun jibba baayyee hamaa jaarmaayalee Oromoo kan qabuu fi waggoota lamaan darban kanas dhaabbilee Oromoo diiguu irratti bobba’ee kan ture tahuun ni beekama.