Qabxiin Barnoota Sadarkaa Ol’aanaa Seensisu Ifa Godhame

Qabxiin Barnoota Sadarkaa Ol’aanaa Seensisu Ifa Godhame

Ministarri Saayinsii fi Dhaabbatoota barnootaa Olaanoo qabxii barattoonni gama gara dhaabbatoota barnootaa sadarkaa ol’aanaatti ittiin galan ibsuudhaan, barattoonni kuma dhibba tokko fi kuma afurtamii lamaa ol akka dhaabbatoota barnootaa mootumaatti simatan beeksisee jira.

Ministirichi akka beeksisetti, baatii Fulbaanaa irraa eegalee Yunivarsiitonni hunduu barattoota simachuu eegalan. Kutaa barnootaa filachuun isaanii immoo qabxii turtii waggaa tokkoo booda argatan irratti hundaa’uun geggeessama. Gabaasaa guutuu caqasaa.

Qabxiin Barnoota Sadarkaa Ol'aanaa Seensisu Ifa Godhame