Qabsoon Oromoo dhaloota kitilaan lakkaayaman biqilche; guddifatee jiras.

Qabsoon Oromoo dhaloota kitilaan lakkaayaman biqilche; guddifatee jiras. ABOn siyaasaa latiinsa qabuun dhaloota kunneen guddise.

Dhaloonni siyaasa ABOn qaraman kunis ittisa Oromoo fi Oromiyaa ti.
Gaaffiin Oromoo akka deebii qajeelaa argatuuf, qabsoon gaggeeffamu jabaatee itti fufa!!
Saba keenyaaf gammachuun qabsoofna!!


ABO balleessuuf maaltu dalagame??
 
Aadaan dhaaba mormituu fi dhaaba ummata biratti jaalatamu diiguu zamana TPLF ture, osoo irraa hin sharfamiin haala qaanii hin qabneen zamana Dr Abyi itti fufee jira.
 
1. Tooftaa dhaabicha( ABO) rukutuu yeroo baafatan hogganoota olaanoo kan akka Jaal Abdii Raggaasaa, Dr Shigguxi Galataa, Jaal Mikaa’eel Booran, Jaal Kennassaa Ayyanaa, Jaal Gammachuu Ayyanaa, Jaal Gammachuu fi Jaal Amaan Filee, Jaal Mohammad Raggaasaa hidhuudhaan eegalan( hidhaan jaal Jabeessa Gabbisaa, Bulii Ejetaa, Yaazoo Kabbadaafaa waggaa lama dura eegale)
 
2. Baatti Adoolessaa 2020 HD Jaal Dawud Ibsaa waajira isaa keessaa humna hidhataa poolisa Finfinneetiin osoo ajaja mana murtii hin dhiheessin ugguran.  HD akka manaa hin baane dhorkan. Quunnamtii bilbilaa fi internetaa irraa muran
 
3. Osoo inni uggura kana keessa jiru, murni dhaaba dhuunfachuuf ka’e, HDn bakka hin jirretti Hoteela Hilteniitti baajata humna alaan ramadameef fayyadamee ibsa qaanneessa gazexessitootaf kenne. HD maqaa xureereessuu hojii fardii godhate. Haa ta’u malee ajandaan jibbinsa qofa akka of harkaa qabu harkatti saaxilame. Dhaaba mormituu mootummaa mormu ta’uu hanqatee murna Daawudiin mormu ta’ee as bahe!! Jaala isaa waggaa 30 waliin qabsaa’ee dabrsee waraabessaaf kenne
 
4. Murni achi bahe kun akka HD uggure Boordii Filannoo Itoophiyaati labsate!
 
5. Boordiin filannoo Itoophiyaa baatii hedduu booda hindumtuu bakka duraan jirutti deebi’ee, HDnis akka Hayyu Durummaatti murni sunis akka Korea hojii raawwachiiftuutti Korri Sabaa geggeffamee rakkoon akka heera dhaabichaatti akka furamu murtii dabarse
 
6. Korean Qopheessituu Kora Sabaa duraan osoo rakkoon kun hin umamiin hoji irra turte akka murtii Boordii filannoo fi akka heera dhaabaatti kora geggeessuuf hojii eegaluu ishee ummata, miseensota, deggertootaa fi Boordii Filannotti labsite
 
7. Murni achi of baase garuu seera dhaabaa fi murtii Boordi Filanoo haala falleessuun osoo HDn dhaabichaa hin beekin Kora sabaa guyyaa lamaan dura( 15 032021) adeemisise jedhe.
 
8. ABOnis adeemsi murna kanaa murtii Boordii Filannoo fi heera dhaabicha akka falleessu caqasee Boordii Filannootti xalayaa barreesse! Akksumas Poolisii Finfinne kan yeroo sana HD waajjirra irra ugguree waajjira dhuunfate Waajirri sun harka isaa jiraachuu baree seera-dhablummaa irraa akka tiksuuf badii dalagamuuf itti gafatamaa akka qabu xalayaan beeksise
 
9. Gaafa 15 03 2021 Murni kun haala heera dhaabaa cabseen hoggana haaraan filadhe jedhee labse. Kun akkuma baratame dhaaba bilisa ta’ee balleessani dhaaba kan biroo uumuuf shira dalagame ta’u isaa ifa ta’e! Walumagalatti haalli deemama jiru, partiin biyya bulcha jedhu seera fi heera biyyatti cabsuun akkasumas seera fillannoo Lak. 1162|2011 irra tarkaanffachuun bilisummaa dhaaba seeran galmaahe jiru tokko weeraruun isaa seenaa keessatti qabxii gurracha ta’ee galmeeffama. Qaamoleen nageenyaa paartii aangoo irra jiruuf baabsnii dhaaba seeraan dhaabbate kan biroo balleessuuf hojjechuun waanuma kaleessaa fi dheenggadda biyya kana keessatti hojetamaa ture itti fufuu isaa argisiisa. Boordiin Filannoo Itoophiyaa kana irraatti waan inni dhuma irratti murteessu ni ilaalla.
 
Gama biroon shirri dalagame kun daba ABO qofaa irratti dalagame osoo hin taane, kan Oromoo irraatti dalagameedha; biyyaatti kana ammo jeequmsaa fi badiitti kan oofuu taa’uun isaa ifaadha. Ummata Oromoo mirga nagaa fi bilisaan paartii barbaade filachuu kan hin barbaanne ammoo dhiisuu kan mulqee dha. Daba kana ummati Oromoo taa’ee ilaalu hin qabu
Bulii Ejetaa
Qondaala ABO
Bitootessa 15 2021
ABO barbaraan ni jiraata
Seenaan keessan barayyuu jiraata!


This is the Oromo community in Yemen protesting in-front of the UN office, trying to seek justice for the Oromo refugees bombed to death. #JusticeforOromorefugeesinYemen


“Kaayyoo ABO irraa yoo maqne, lafeen goototaa nu haa waraanu,” jedhanii irbuu seenan; jaallan kufan dagatan; jaallan waliin irbuu seenan hidhaatti dhisanii diinaaf bulan!
Kan Irbuu cabse karaatti caba; caccab!
Kaayyoon Oromoo galma isaa ni gah!