Qabsoon jaarmiyaan geggeeffamu haga galiisaa ga’utti itti fufa.

Qabsoon jaarmiyaan geggeeffamu haga galiisaa ga’utti itti fufa. [SQ Adoolessa 2/2021]

Roorroo Oromoo irratti raawwatuufi weerarri Oromiyaatti dhufee gidiraan hammaachuun akka humni qabsoo farra gabrummaa geggeessu dhalatu taasiseera. Addi Bilisummaa Oromoo roorroo kana keessaa dhalatee hacuuccaa sirna abbaa irree taasisuuf qabsootti seenee waggoota gara 50 ta’aniif qabsoo hadhooftuu geggeesseera.
 
Biyya humni tokko gabroomsaa ta’ee sabni kaan gabra ta’ee jiraatu keessatti, biyya haqaafi wal qixxummaan hin jirre Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin dhalatee wal qixxummaan akka jiraatuuf KFnis bu’uureffamee qabsoo geggeessaa jira.
 
ABO fi KFOn paartilee hacuuccaa alagaa balaaleffatan kan Oromoon biyya isaarratti akka abbaa ta’uufi saboota kaan waliin walqixummaan akka jiraatuuf qabsoo geggeessanidha.
Amma yeroo ulfaataa kana keessatti ABO fi KFOn wal utubuudhaan hariiroo gaarii uummatanii waan uummata Oromoofi lammiilee Oromiyaaf hin taane dura dhaabbachaa jiru. Kaayyoo isaanii galmaan ga’anii akka uummanni hiree isaa ofiin murteeffatu gochuudhaaf falmaarra jiru.
 
Har’a uummanni Oromoo akka sabaatti paartilee kana lamaan qaba. Lammiilee Oromiyaafillee wabiidha. Tokkummaafi wal hubannaan isaan gidduu jiru uummata Oromoo abdii guddaadha.
Paartileen kun tokkummaan dhaabbatanii filannoo kijibaa PPn geggeessite keessaa qooda fudhachuu dhiisanii fala siyaasaa wal fakkaataa kaa’aniiru. Fala kaa’an kana milkeessuufis hojiitti jiru.
 
Uummanni Oromoo alaafi keessa jiru gaaffii tokkummaa yeroo dheeraaf kaasaa tureera. Paartileen kun harka lafa jalaan waliin hojjechaa turanii ammas ifatti tokko ta’uu isaanii ibsaniiru.
Amma uummanni keenya bakka jirurraa paartilee kana dhaggeeffatee hojii siyaasaa isaan hojjetan tumsuufi jala hiriiruun fala filannoo hin qabnedha. Qabsoon Bilisummaa Oromoo galiin ga’uudhaaf fiixeerra ga’eera. Qabsoo kana xumura itti gochuudhaaf jaarmiyaa qabsicha geggeessu jala deemuun barbaachisaa qofa utuu hin taane dirqamadha.
 
Uummanni paartilee kana dhaga’ee qajeelfamootaafi dirqama isaan kennan hordofuun barbaachisaadha.
Kanuma waliin, humna Qabsoo Bilisummaa Oromoo kana galmaan ga’uuf hojjetu jabeeffatanii egeree Oromiyaaf utubaa tolchuun dirqama.
 
Dhaamsi keenya maayii, aktiivistoonni, jaarmiyaaleen ogummaafi kan hawaasaa, jaarmiyaaleen amantii, kaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo galmaan ga’uuf falli jiru jaarmiyaa siyaasaa jalatti hiriiruun tumsa gochuun murteessaadha.
 
Qabsoon jabaatee abbaan irree gaafa kufu mootummaa uummataa kan ijaaru jaarmiyaa siyaasaa mootummaa ta’uuf qophii kan qabudha. Oromoon isa kana ni qaba. Sana jabeeffachuudha.

America’s interventionist “superpower” foreign policy has harmed the US more than any other country over the years. This world is not easy to dictate, to make, and remake. Ethiopia is no exception. Delusional dictations from DC will only make things worse as African problems call for African solutions. If the US wants to change the world for the better, it should start making a genuine effort to address racial inequality. After all, charity starts at home.

Abebe Gellaw: hummmmmmm! Mira quien habla! (Look who’s talking)!!