Qaamoleen Sadii ‘Qindaa’uun’ Oromiyaa Keessatti Hiriira Mormii Waamaa Jiru Jedhan Obbo Addisuu Araggaa

Qaamoleen Sadii ‘Qindaa’uun’ Oromiyaa Keessatti Hiriira Mormii Waamaa Jiru Jedhan Obbo Addisuu Araggaa

Tibba kana Oromiyaa keessa hiriirri mootummaa mormu akka gaggeefamu waamicha dhiyaachaa jira jedhamurratti ibsa kan kennan Sadarkaa Pireezidantii Itti aanaatti qindeessaan dhimmoota Hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa, ”yeroo kanatti hiriira mormii waamuun nama du’atti waamuu wajjiin qixxeedha” jedhe.

Uummatni kanneen hiriira mormii waamaa jiru akka hin fudhanne dhaamanii, “kanneen faallaa dantaa biyyaa dhaabatanirraa of eeguu qabaa” jedhe.

Gareen hiriira mormii kana waamaa jiran uummata fayyadamanii fedha aangoo qabachuu isaanii milkeessuuf kanneen socho’aniidhas jedhe jira.

Qaamota hiriira kana duuba jiruu ittiin jedhen sadii akka ta’aniis obbo Addisuu himee jira.
Gareewwan sadeen keessaa

  1. Masriin kan deeggaramuufi fayidaa Itoophiyaan hidha guddicharraa argattu dhabsiisuu warra barbaadanii jedha.
  2. Obbo Aaaddisuun garee lammaffaa ‘Wayyaanee’ jechuun kan ibsen yoo ta’u gareen kun “asiin dura uummata Itoophiyaa gidirsaa kan tureedha” jedha.Gareen “kun faayidaa barate waan dhabeef ‘mootummaa aangoorra jiru laaffisuuf gama adda addaatiin socho’aa akka jiru ibsa.
  3. “Gareen sadaffaan immoo paartii siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho’an filannoon achi siiquutti fayyadamuun aangoo karaa seeraan alaatiin qaamota argachuuf fedhii qabaniidha,” jedhe jira.

Hawaasnis hariirri mormii kun qaamoleen sadan kunneen wal gahanii kan karoorfatan ta’uu beekee of eeggannoo akka taasisuuf waamicha dhiheessaniiru.

“Hawaasnii naannichaa gaffii bu’uraa yoo qabaate karaa sirriin haa dhiyeessu” kan jedhe Obbo Addisuun, kanaan achi dhimoota jiran irratti mootummaan seeraa kabachiisuuf ‘daandeettis, humnas’ qaba jedhe jira.


Gara bubbeen bubbisu laalee itti goruun kan beekkamu Addisu Arega Kitessa gaafa qabsoon Qeerroon finiinee Wayyaaneen kufuu baru qabsaa’aa fakkaatee obbo Lammaa jala fiiguun beekkama ture. Goota koo jechaa. Kan har’a Abiy waliin nama itti ijaaree Lammaa ukkaamse guddaan tokko isa. Mee waan bara san jedhu ilaalaa. Har’a barruu isaa tana osoo namni biraa maxxansee ergamtuu Wayyaaneeti jedha.

Abbaa fedhes ta’u namni 4kilo seene Addisu Arega Kitessa tiif goota isaati. Mallasaadhaan goota koo jedhe. Abiyyis “goota koo, gooftaa koo” jedhee kan harka mirgaa Abiy ta’ee Oromiyaa dararaa jiru hangafni isa. Shimallis caala namni yeroo ammaatti aangoo guddaa seeraan alaa qabu isa hubadhaa!

Ferhan Abdulselam


 

1 Comment

  1. When you are not able to managing the political environment in an appropriate way it`s the usual culture of the Ethiopian government to blame somebody as a driving force behind that rather than looking in to what is going on in reality.You people are failed to accomplish the expectation the people given to you, and as always keep your self as an absolute doing right.It has been heard that your security and spokes person said that the one killed are those who have link with Shane.Who gave the legitimate right to kill the people at the public,like woman in-front of her children,Husband and wife in front of their home and making the children orphanage?Is this what you said it is right to do? Burning people down with all their possession?Dismantling their farm? How the legitimate government who holds the responsibility to protect its own people being ignorant when such thing is happening?Is that the people who telling the lies?Is that what you said?Really because you have the media,is that the only truth the public need to hear?What about the technology is at each person`s hand and telling the fact from the actual place with the fact?why you repeating the same way of handling dispute between parties,and depending on,stifling muscle?When we see the lasting peace on that country? When the killing,mass arrest, and disappearance is stopping? We talking the three thousand years history of civilization,where is it,then?For how long we stand against each other and shedding the blood?This is so sad and stepping backward.

Comments are closed.