#Qaallittii_Update! Free all Oromo Political prisoners!

#Qaallittii_Update! Free all Oromo Political prisoners!

-Waan isaan fakkaatan, haala isaan keessa jiran ijaan argee barreeffamaanillee ibsuuf jechan dhabe. Hundi isaanii akka baala mukarraa citee lafa bu’eetitti gogaan isaanii irratti coolagee jira.
#HAMZAA:- halkan edaa kan duraa caalaa hedduu dhukkubsachaa bule. Ganama kana kophaatti baafamee ciisee jira. Dubbachuuyyuu hindanda’u!
 
#BAQQALAA– Haalli Obbo Baqqalaa Garbaa keessa jiran hedduu nama gaddisiisa. Hanga ammaa yaala hin arganne. Beellama kana dura dhibee ija isaanitiif qabanillee ni dhorkaman. Gogaan qaama isaanii irratti coolagee, gurraacha’ee nama biraa fakkaatu.
 
#JAWAAR:- nama biraa fakkaata. Namni diiman bifaa fi dhaabbata bareedu sun cilee uffatee, fuullii isaa irratti coolagee nama kan biraa fakkaata. Ol jedhee taa’u miti, dubbachuullee hindanda’u.
-Har’i erga midhaan malee turanii ji’a tokkoo olidha. Ji’a tokko guutuu nyaata malee, beelan dararamaa jiru. Beela qofa miti dhibeen isaanirratti dabalamee wal’aansa yaalatillee dhoowwamanii shiboo keessatti hidhamanii, sagalee dhabanii ukkaamfamnii du’aa fi jireenya gidduutti argamu!
 
-Leenca addunyaa kana raasetu akka sareetti hidhamee, beelan dararame, du’aaf kaadhimame. Hayyuu fi goota Addunyaan beektutu akka sareetitti barandaa mana hidhaatirratti hidhamee,dararame. Warra beekumsaa fi qabeenya isaanirra darbee kan biroof oolu, qabutu akka nama biyyaa fi fira hinqabneetti lakkaawame. Kuni hundi wallaalummaaf ykn hiyyummaaf miti, ykn yakkaaf miti. Kuni hundi anaa fi si’i, Oromoa fi Oromiyaaf jecha!
 
By Yeroon Tol

Kuni mormii Mootummaa Abbaa Irree guyyaa har’a Washington DCti.
Hubachiisa: Vidiyoon yeroo ummaani Oromoo fi Tigraay waal biraa darbani Warabamee malee Hirririi gara garati adeemsifsma ollee.