Prisedent Lammaa Magarsaa Eenyu? Eeysatti barate? Yoom barate? Maal hojjachaa ture?

Prisedent Lammaa Magarsaa Eenyu?
Eeysatti barate? Yoom barate?
Maal hojjachaa ture?
Video armaan gadii tanarraa deebisaa ni argattan!