Pr. Ezekiel Gebissa OMN Irratti

Pr. Ezekiel Gebissa OMN_Irratti

Karaan Dr Abiyi Ahmed Qabatan Kufaatii Hamaaf Biyya Kana Saaxila…..
1. Gaaffii Eenyummaa Uummattootaa dhiisnee Ethiopa qofa ijaarra jechuun soba kun qabsoo Hadhahaa gaggeessine laamshessuudha keessattu kun yeroo dhiyootti warraqsa jabaa kaasuu mala

2. Dhimmi Ethiopia qofa ijaaru jettu baroota darban Adda Bilisi Baasaa Oromoo Adda Bilisa Baasaa Sidaamaa Adda Bilisa Baasaa Somaaleefaa fi kkf dhale

3 Kabaja Ethiopia eegsisuuf ( ye ethiopia iliwina ) inni jedhan soba biyyi kun biyya gadadoo biyya rakkinaati malee biyya ulfinaa miti. Tarii gara fuula duraati biyya kabaja qabdu ijaarrachuu malla ta’a.

4. Dr Abiyyi Aangoo naannowwan qaban gara federaalaatti akka deebi’uuf Yaalaa jiru kunimmoo bara Hayilessillaaseefaayyuu hin fayyanne Naannoon of bulchuuf aangoo guutuu qabaachu qaba aangoon gara giddu galeessaatti funaannachuun faallaa gaaffii uummata biyya kanaati.

5. Gaaffii Sabootaa maqaa tokkummaa Ethiopian ukkamsuun fafa fkn fedhii Uummata Sidaamaa fi kkf

6 komishiniin Daangaa fi Eenyummaa Mummichi hundeesse tasuma seera qabeessa miti.

7. Dhimma midia irratti kan mummichi jedhe dogoggora midian kan dhaabbate rakkoo saba isaa ifa baasuufi. Muummichi maaliif midian kan naannoo isaanii qofa hojjechuun akka yakkaatti ilaalame naaf hin galle jedhan.

* Midia isaan akka fakkenyaatti kaasan ammoo akka addunyaatti sobaan warra badhaafamedha. Keessattu maqaa Qeerroo Oromoo Xureessuuf Vidio internet irraa busanii ajjeechaa sukkanneessa biyya biraattii gaggeeffame akka waan Oromiyaa keessatti raawwatameetti warra gabaasedha.

* Egaa gaazexxeessaan isaan maqaa waamanii jajanis nama isaaniif hin ille Lammaa Magarsaatiin nama lubbuu meeqa galaafate jedhee kan maqaa dhahaa turedha jedhan.

Midian Abiyi maqaa dha’e jajee faarse kun Midia paartii tokkoof dhaabbatudha farra Oromootis Jedhan


Diqaalaa Naftegna!!

ILMAAN GUDDIFACHAA fedhii OPDOtti Wal Naqxe Oromoota Hin Bulchitu!

Dur bara jalqaba OPDOn ijaaramtu kan kumaatamaan itti galle fedhii Wayyaaneef hojjetaa ture ilmaan guddisaa booji’amtuu dargiiti.

Bara Junaddiin Saaddoo Presdident Oromiyaa ta’e ilmaan guddiffachaa akka jirutti OPDOtti galee lafa magaalaa Adaamaa, Finfinnee, Shaashamannee, Gobba, Gujii fi iddoo birootti heddumminaan waliif hiranii gurguratanii ittiin duroomaa bahan.

Ammas kan OPDOtti diasporaa illee osoo hin hafin naqamee biyyatti galee fedhii Oromoo gurguraa fi saammataa jiru irra guddaan ilmaan guddifachati. Fakkeenyaaf:
(1) Jawar Mohammed
(2) Mohammad Ademoo
(3) Fiixaa Mootii
(4) Umar Suleeymaan
(5) Hassan Husseen
(6) Leencoo Baatii
(7) Abbaa Jaarraa Nagaa
(8) Usmaan Ukkumee
(9) Hamzaa Booranaa
(10) Hamzaa Waariyoo
(11) Warra OMN biyya keessa hojjetan hunda..maqaa dhahuun ni danda’ama. Isaan kanatti kan dhihaatanii wal ijaaran US keessaa Community Minnesota jedhamanii lafa Oromoo Tuulamaa irraa kaafame kan fudhachaa jiran, kan manneen Finfinnee keessaa kennamaafii jiru irra guddaan jaruma dha. Jarri kuni kumaatamaan wal waamaa fi fira isaanii waammataa OPDO waliin dhaabbatanii qabsoo ABOn godhu akkuma waggootii 15 oliif godhani dura dhaabbataa jiru.

Warri ilmaan guddisaa fedhiif fiiganii kun Kamaal Galchuu jala gugatanii Oromiyaa keessa akka Bulchaa, Gaafatamaa Tikaa (nageenyaa = Basaasaa) fi Gaafatamaa Waajjiraa jedhamuun ramadamanii ol aantummaa ofii dagaagsuuf hojjetaa ABO fi WBO dura dhaabbataa jiru.

Dhiheenya kana Kamaal Galchuu Wallagga 4n akka bulchaniif ijoollee guddisaa filee waardiyyaa ramadaniifii akka bulchaniif ergee jira. WBO Zoonii Dhihaa dhabamsiisuuf basaasota ilmaan guddifachaa filanii bobbaasanii basaasaa jiru.

WBO Zoonii Kibbaa dhabamsiisuuf adda diiguuf dursa Kamaal Galchuutiin #Hamzaa #Booranaa kan jedhamu namni biyya alaa taa’ee ABO irratti duulaa ture ramadamee Booranaa fi Gujiin akka WBO diigan hojjetaa jira.

Yaa Oromoo! Rakkoon imaan guddisaa kun maali? Maaliif tokkummaa Oormoo diiganii fedhii ofii qofa jala fiiganii diinaaf hojjechuu aadaa godhatani? Abaarsatu jiraa? Fedhii aangoo fi qabeenyaa yoo du’an dhiisanii akka deeman osoo beekanii osoo MUSLIIMA ta’anii faallaa kaayyoo ISLAAMAA maaliif hojjetu?

Yaa Maccaa fi Tuulamaa

Ati durumaan lafa kee irraa dhiibamta. Takkaa garuu diinaaf jilbeenfattee hin beektu. guddifachaan osoo ilmaan kee jiranii si keessatti ramadamanii lafa kee saammatani, kan iddoo hojii ijoollee keetii qabatani, kan Oromummaa gurguranii fedhii ormaaa jala fiigan, kan ijoollee kee QEERROO basaasan, kan namoota Shawwaa akka Hayiluu Gonfaa, Dammaqaa Nagaasaa fi isaan fakkaatan akka fardaatti yaabbatanii si irra gulufaa jiran of irratti hin dhiisin!! Itti horfii of irraa kaasi. Akka jarattiiin abaaramtuu kun WBO hin diignee fi kaayyoo ABO hin dhabamsiifne jabaadhuu tikfadhu.

Ati duruu qaroo dha. Takkaa alagaa mataa irratti qananiisiftee baattee hin beektu. Malaa fi oggummaan of irraa finqilchuun aadaa kee ti. Akka dhiiraa fedhiin osoo hin gowwoomnee wal ijaaruu fi tuuta uumtee diina dura waliin dhaabbachuu fi loluun aadaa kee ti. TAKKAA ILMAAN GANTUU SI BULCHUU FI SI BASAASUUF ERGAMTE AKKA OF IRRATTI HIN DHIIFNE.

Yaa Booranaa fi Gujii!! 

Ati duruu waan GUDDIFACHAAN taatee fi gootu bareechitee beekta. Ilmaan GUDDISAA osoo ilmaan kee jiranii si keessatti ramadamanii lafa kee saammatani, kan iddoo hojii ijoollee keetii qabatani, kan Oromummaa gurguranii fedhii ormaaa jala fiigan, kan ijoollee kee QEERROO basaasan, kan namoota Shawwaa akka Hayiluu Gonfaa, Dammaqaa Nagaasaa fi isaan fakkaatan akka fardaatti yaabbatanii si irra gulufaa jiran of irratti hin dhiisin!! Itti horfii of irraa kaasi. Akka jarattiiin abaaramtuu kun WBO hin diignee fi kaayyoo ABO hin dhabamsiifne jabaadhuu tikfadhu.

WARRI SIYAASAAF JETTANII OSOO DHUGAA KANA BEEKTANII “GUDDIFACHAA” MAQAA DHOOFTE NAAN JETTAN NA HOOFKALCHAA!

ANI SIYAASAAF JEDHEE DHUGAA JIRTU HIMUU HIN DHIISU. ISAANIS AKKA SIYAASAAF JETTANII ISIN MAQAA HIN DHOOFNE WAAN BEEKANIIF Quufaanii WAAN FEDHAN HOJJETU.

ANI NAMA SIYAASAA MIT!\I!

Maammee Caffee#EBC-ጠ/ሚ ዐቢይ አህመድ በተገኙበት ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲች በአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ጥር 25፣2011 የነበራቸው የውይይት የጋራ መድረክ- ክፍል 2